تعبیر خواب آباد کردن

تعبیر خواب آباد کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب آباد کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب آباد کردن بدین معناست که اگر بيند كه محل خرابي را آباد مي كرد،
چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راکه مربوط به دين مي باشد، دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخري كه وي را حاصل شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
واگر بيند كه زميني خراب از خود آبادان مي كرد، چون سرا و دكان و مانند اين، دليل كند كه خير و فايده اين جهان يابد

و اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

جابرمغربي گويد:

اگر كسي خويشتن را به خواب، در جايگاهي آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد،
به قدر آباداني که ديده بود
و اگر به خلاف بيند، دليل بر شر و فساد و مضرت وي كند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ديدن آباداني و آباد کردن به خواب بر چهار وجه بود
اول : بر صلاح كارهاي اين جهاني.
دوم : خير و منفعت و سود
سوم : داد و كامراني.
چهارم : بر گشايش كارهاي بسته.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر خود را در ده يا روستا يا شهرستاني آباد ببينيد و یا ببینید که خودتان آنجا را آباد کرده اید. امنيت و آرامش مي يابيد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب روستا را مشاهده کنید.)
چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است.
چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد .

اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است
و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم
و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx