تعبیر خواب آبشار

تعبیر خواب آبشار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

دیدن آبشار در خواب چه نشانه ای میتواند داشته باشد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب آبشار این مطلب را دنبال کنید.

آبشار در خواب؛ سیلی از حوادث ناگوار است. حوادثی که رخ میدهد در هر صورت. و بیننده خواب نمیتواند جلوی رخداد آن ها را بگیرد.

معبر غربی گفته، تعبیر خواب آبشار اهداف و تمایلات شما است. مخصوصا اگر آبشار تمیز باشد، بیانگر تجدید حیات، بازسازی و نوسازی است. شنیدن صدای آبشار در خواب، خبری بزرگ در واقعیت میباشد.

تعبیر خواب آبشار کوچک؛ نشانگر اهداف کوتاه مدت و خواسته های کم اهمیت است. افتادن از آبشار احساسات منفی میباشد که باعث آزار است.

تعبیر خواب آبشار یخ زده؛ غم و اندوه را در بر دارد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد، عظمت آن حادثه بیشتر است. و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جایی که آبشار فرو میریزد. دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی میکند، نشان میدهد.

اگر زیر آبشار ایستاده باشید، حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد. ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمیشود. و احتمالا ناظر آن خواهید بود.

اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد، حادثه ای که واقع میشود خیر و برکت همراه می آورد. آب متعفن؛ بیماری است.

اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید؛ و از آن لذت می برید. در مسیر حادثه ای مطلوب قرار میگیرید و سودی عایدتان میشود، که این سود از شما نیز می گذرد. و دیگران را متمتع میسازد.

ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید. و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید، و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

آبشار امیدهای بر باد رفته است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آبشار در خواب، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد.

ثروتی که برای تأمین زندگی آینده شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آبشار به این معنا است که، یکی از اعضای خانواده‌ شما دچار مشکل سختی خواهد شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آبشار : به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشود.

یک آبشار از آب تمیز و صاف : خوشبختی ( تعبیر خواب آب بطور کامل)

همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسیار بد گویی میکنند.

از یک آبشار آب برمیدارید : بر مشکلات شما اضافه میشود.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها