تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب آبله
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب آبله به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب آبله در خواب نشانه مال و ثروت بود

اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی گوید:

آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود:

اول: زیادتی مال، و ثروت و دارایی

دوم: زن خواهد،

سوم: پسرش آید،(از سفر یا سربازی یا جای دور)

چهارم: حاجت روا شدن، و به آرزو رسیدن

پنچم: از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله سفید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی.
پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است .

در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده .

اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .

چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم
و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد .

آبله در صورت  نشانه خجالت و شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا نشانه  کسالت است و خستگی است.

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى‏شوید و نمى‏توانید کارها و طرح‏هاى خود را عملى کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها