تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب آبگینه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمود تعبیر خواب آبگینه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب آبگینه بدین معناست که اگر بیند که در آبگینه آب می خورد،
نشانه این است که ازدواج میک ند و مال و ثروت به دست می اورد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب آبگینه بدین معناست که اگر بیند که در آبگینه به کسی شراب داد،
دلیل کند که از بهر کسی زن خواهد.

چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد
گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود و در کار پیشرفت می کنند.

در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو  و خوب است.
خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی.
مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند

نشانه این است که همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است
یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

تعبیر خواب ابن سیرین

کسی بیند که آبگینه سفید داشت و نامش بر آنجا نوشته بود، دلیل کند که دولت دینی و دنیایی یابد و جاجت او روا گردد.

تعبیر خواب آبگینه بدین معناست که اگر بیند که بر این آبگینه نام پادشاه نوشته بود، دلیل کند که اجلش نزدیک بود،اگر بیننده خواب پادشاه باشد.

نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش , عاقبتی در انتظارش است(در صورت تمایل میتوانید تعبیرخواب پادشاه را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب آبگینه بدین معناست که اگر بیند که در کاسه آبگینه به زن خویش آب داد
و کاسه آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده اند و آب که در کاسه آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر می باشد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx