تعبیر خواب آبیاری گل

آبیاری گل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب آب دادن به گل چه معنی دارد و چگونه می توان آن را معنا کرد؟

در کل اگر ما به کسی کمک کنیم خوب است حال ما هم داریم به یک گل کمک میکنیم و آن سیراب میکنیم.پس مشخصا این خواب معنی های خوبی با خود دارد. اگر میخواهید دقیق تر بدانید تا آخر این پست همراه تعبیر خواب آنلاین باشید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

آب دادن به خاک و یا باغچه ی ساخته شده در منزل بر پنج وجه است اول : ریاست دوم حکت سوم مکر چهارم غم پنجم فرزند یا برادر،

اگر در خواب خود دیدی که به باغچه ای بزرگ و پر از گل و گیاه که پژمرده شده اند را آب میدهی و سیراب نمیشود و با آب دادن به باغچه،باغچه خشک و خشک تر میشود ، شر است و به نشانه ی مرگ و یا از دست دادن برادر یا خواهر است و یا اینکه از کسب و کار و مراد خودت باز می مانی.

اگر دیدی به قدری آب دادی که آب از خاک بالا زد و سرازیر شد به نشانه ی این است که کارهایی پوشیده ای انجام میدهی و حاجتت روا می شود اگر با همسرت و یا یکی از اعضای خانواده مشغول انجام داین کار بودی تعبیر این است که همت تو بر تعلیم علم و دانش است،

تعبیر خواب ابن سیرین

آب دادن به باغچه در خواب به تعبیر صفای دین و دنیای اوست،میتواند نشانه ای از سخن درست باشد ( همچنین شما برای بهره بری از تعبیر خواب باغچه می توانید آن را مشاهده کنید )

اگر دیدی گل ها و یا درختان باغچه را سیراب می کنی تعبیر این است که از غم و رنج رسته شوی و از ترس و بیم ایمن می شوی.

اگر دیدی درخت و یا گل های خشک و زردی را می بینی و آن ها سیراب نمی کنی تعبیر این است که دشمن خود را در کاری یاری می رسانی و اگر دیگران را مشغول انجام این کار دیدی خیر و منفعت به تو خواهد رسید

جابر مغربی می گوید:

این رویا می تواند به نشانه قدرت و  نیرویی باشد که در تو ایجاد میشود و بواسطه آن کارهای خیر و نیک زیادی را انجام می دهی اعمالی از تو سر میزند که باعث خشنودی و یا رفاه و اسایش دیگران است

اگر دیدی مرده ای رد حال آب دادن به باغچه با ظرف شلنگ و یا افتابه و …استاین خوب نیست و به نشانه ی خسران مالی بزرگ است.

می توانید جهت تعبیر خواب گل به صفحه آن مراجعه کنید

خالد اصفهانی می گوید :

اگر دیدی باغچه ای بزرگ زیبا و مملوء از گل گیاه و یا درخت را آب میدهی و خود را خرسند می بینی به نشانه ی محبت و لطف بزرگی است که از طرف دیگران شاملت میشود و باعث ایجاد تغییراتی موثر در زندگی است میشود،در واقع این رویا در اکثر حالات دارای معانی و یا تفسیر های قابل توجه و نیکو است.

خالد بن علی بن محد العنبر می گوید:

ﺍﮔﺮ ﺁﺑﻴﺎﺭﯼ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺑﻴﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﻼﻕ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺟﻮﯼ ﺁﺏ ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺭﺍ ﺁﺑﻴﺎﺭﯼ می کند ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﻬﺮﻫﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺳﺖ می یابد ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺑﻬﺮه مند می شود.


تعبیر خواب آب یاری گیاهان

مقالات مرتبط

4.3 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
8
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx