تعبیر خواب آب خوردن

تعبیر خواب آب خوردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب آب خوردن این مطلب را دنبال کنید.

دیدن نوشیدن آب در خواب بر سلامت شما دلالت دارد. در تعبیر خواب آب خوردن، نوشیدن آب کثیف به معنی از دست دادن پول و ثروت و جایگاه میباشد.

خوردن آب سرد در خواب، نشانگر بدست آوردن و کسب افتخارات، از طریق کار سخت است. نوشیدن از آب رودخانه یا دریاچه در خواب، بیانگر زندگی راحت و بدون دغدغه است.

تعبیر آب خوردن از چاه به، دعوا و درگیری، مشکلات، بیماری اشاره دارد. خوردن آب شفاف و گوارا نشانه بدست آوردن ثروت کثیر است.

تعبیر خواب چاه را  می توانید در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود.

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد.

اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

 

*خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد.تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.*

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند. اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد. که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد، و به خیرات خرج کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است. یا روشن و صاف.

آب کثیف، مال و بهره است. که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد. و آب روشن چیزی است، مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید. و بهره مند می شوید.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید، در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید. که جشن و سرور به شما تعلق ندارد. و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید.

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست. و نشانی از بیماری است. که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx