تعبیر خواب آب دهان (تف کردن)

تعبیر خواب آب دهان (تف کردن)

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب آب دهان (تف کردن) همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تف کردن و انداختن آب دهان، عملی است ناخوشایند و همواره مورد نکوهش واقع میگردد. اما دیدنش در خواب بیانگر هشدار های زیادی میباشد.

در تعبیر خواب آب دهان (تف کردن) اگر آن در خواب سرد باشد، نشانه غم و اندوه است. و اگر زرد باشد به معنی مرگ است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند آب دهان می انداخت، سخنی گوید که او را حلال نباشد. ( تعبیر خواب دهان بطور کامل در اینجا)

اگر بیند که در مسجد آب دهان می انداخت دلیل که سخن در دین گوید. و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید.

اگر بیند که آب دهان بر دیوار انداخت، دلیل که مالی هزینه کند در رضای حق تعالی.

اگر آب دهان به زمین افکند، دلیل که ضیاع خرد.

اگر آب دهان به دیوار افکند، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر آب دهان گرم بود، دلیل درازی عمر است.

اگر سرد بود، دلیل مرگ است.

اگر سیاه بود، غم و اندوه است.

اگر آب دهان زرد بود، دلیل بیماری است.

اگرآب دهان خشک بود، دلیل درویشی است.

اگر لعاب خون باشد، دلیل است که عملی باطل و دروغ گوید.

اگر بیمار بلغم از دهان به زمین افکند، دلیل که از بیماری شفا یابد.

اگر دید بلغم از گلو بیرون آور و به آستین بگرفت، مال خود بر عیال هزینه کند.

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند آب دهان بر او انداختند، دلیل که به اهل بیت وی طعنه زنند.

اگر بیند خون به آب دهان آمیخته بود، دلیل که مال حرام بخورد و دروغ بسیار گوید.( تعبیر خواب خون در تعبیرک)

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آب دهان، نشانگر روابط بی‌ارزش و از دست دادن کار خودتان است.

اگر در خواب ببینید که به روی کسی آب دهان می‌اندازید، نشانه‌ آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار می‌گیرد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx