تعبیر خواب آب ریختن

تعبیر خواب آب ریختن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آب ریختن این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب آب ریختن بدین معناست که چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد
در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید
اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید
و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

ابراهیم کرمانی گوید:
 اگر در خواب ببینی که بر تو آب گرمی ریختند چنانکه بی خبر باشی به این معنی است که بیمار شوی و یا غمی سخت به تو می‌رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید )
 اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید
نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.
آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه. و نشانه این است که شما مرکتب خطا و یا جرمی می شوید
جابر مغربی گوید: 

اگر آب های بسیار دیدی که به زمین خورد  و به زمین می ریزد
نشانه این است که مردمان عامه در آن سال سلامت خواهند بود. و اتفاقات خوب و خوشی برایشان می افتد
اگر کسی در خواب ببیند که آبی پاک بر وی ریخت یعنی از او خیر و منفعت به وی رسد و اگر آب تیره باشد تأویل به خلاف آن است.
 ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید. و به زودی به فردی که می خواهید می سید و با او تشکیل خانواده می دهید

اگر ببیند که آب ها از سر مردمان فرود می‌آید دلیل بر فراخی نعمت خواهد بود.

اگر خواب آب تیره و کدر دیدید،  که بر روی شما می ریزند نشانه‌ي اذيت دیدن شـما خواهد بود.
شاید فرصت کاری کـه مدتی طولانی قصد انجام آنرا داشته‌اید از دست بدهید
و پیوسته با موانعی روبه‌رو شوید کـه شـما رابه نقطه‌ي اول باز می‌گرداند.
احساس می کنید هرگز کاری راکه شروع کرده اید نمی توانید بـه اتمام برسانید و همین باعث رنج و اذيت بیشتر شـما خواهد شد. و عذاب می کشید و باعث ناراحتی شما می شود

تعبیر خواب  ریختن آب زلال

اگر خواب آب زلال دیدید که می ریزد بر روی زمین  بـه معنی آن اسـت کـه کمی سود خواهید کرد.
احتمال دارد در آزمونی شرکت کنید یا در لاتاری وارد شوید کـه نهایتا با موفقیت توام باشد.
شـما از بخت و اقبال برخوردار خواهید بودو خیلی آسان پول بـه دست خواهید آورد. و خبر های خوبی به شما می رسد و موفق می شوید

قتی در خوابی، جاری شدن آب از لوله را ببینید سمبل زندگی عاطفی پربار و شلوغ خواهد بود.
احتمالا خاطرخواهان فراوانی خواهید داشت کـه نمیدانید کدامیک را از بین آن‌ها انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

3.3 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
5
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx