تعبیر خواب آتش در قبر

تعبیر خواب آتش در قبر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آتش در قبر این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب آتش در قبر بدین معناست که اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد،
اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را در قبر سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند،
لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر بیند که آتش در قبر  وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند. و در ان سفر اتفاقات بسیار خوبی برایش می افتد که بسیار خوشحال خواهد شد.

ابراهیم کرمانی میگوید
اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.
اگر بیند که در پهلوی او در قبر آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.
اگر ببیند آتشی او را سوزاند در قبر  که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد.
و ممکن است که یکی از عزیزان و دوستان خود را از دست بدهد که بسیار ناراحت خواهد شد
اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش.
آنلی بیتون میگوید
حال اگر ببیند که درون قبرش یا کفنش در حال سوختن است مربوط به مال یتیم می باشد.
اگر ببیند که قبرش در حال سوختن است یا مال یتیمی را به ناحق خورده است یا در حق وراث پدر یا مادر و یا خودش ناحقی و بی عدالتی کرده است. و باید تقاص کار اشتباه و نادرست خود را پس بدهد

اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان و بیچارگان  می خورد

اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد .

اگر در خواب ببنید که فرزند شما در قبر سوخته است و آتشی در قبر است
نشانه این است که مشکلات و گرفتاری هایی برایتان به وجود می اید که حل شدن ان ها مشکل و سخت است

اگر در خواب ببینید که در قبر پدر شما اتش افتاده است نشانه این است
که فردی وارد زندگی شما می شود و می خواهد که به شما و خانواده تان کمک کند

اگر در خواب ببینید که درون قبر شما آتش افتاده است نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود که زندگی شما را خراب می کند
و بودن او در زندگیتان همه چیز را خراب تر می کند و باعث افسردگی و ناراحتی شما می شود.

مقالات مرتبط

3.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

17 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
17
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx