تعبیر خواب آتش پرست

تعبیر خواب آتش پرست
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آتش پرست این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آتش پرست بدینم عناست که اگر که آتش را می پرستید و سجده می کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود. و به آنان کمک کند

اگر بیند که آتش را بوسه همی داد و می پرستید، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود.

تعبیر خواب آتش پرست بدین معناست که اگر بیند که در میان آتش می غلتید، دلیل که برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی کند، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد.
اگر از آتش به او آسیبی نرسد، دلیل کند بر رسالت و سلامت نفس و جمعیت با روزگار او از پادشاه وقت.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر بیند که در میان آتش رفت، دلیل کند که به قدر آن از پادشاه منفعت  و سود یابد. و به او چیز های خوبی می رسد

اگر بیند که آتش از روی جامه و لباس یا از دست او روشنایی می داد،
چنانکه خلق از نور او متحیر بودند، دلیل بود که بر دشمن ظفر یابد، و مراد دو جهانی حاصل شود.

اگر در خواب ببینید که فردی آتش می پرستند نشانه این است که برا آن فرد اتفاقات بسیار بدی در بیداری می اتفد و همه نیز به او زور می گویند و به او اهمیت نمی دهند و او را ارزشمند محسوب نمی کنند

اسماعیل اشعث گوید:

اگر کسى در خواب بیند که آتش مى‏پرستید، دلیل کند که بازدارى و عوانى کند، و آن آتش که مى‏پرستید،
اگر بر شکل اخگرى بود، غرض او از دین جمع کردن مال  و ثروت بود، و مال حرام و ناپاک بسیار حاصل کند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها