تعبیر خواب آستانه

تعبیر خواب آستانه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آستانه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آستانه بالایین در خواب، کدخدای خانه بود، و آستانه زیرین،  نشانه کدبانوی خانه است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

و اگر دید که آستانه بالایین دراو بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که کدخدای خانه بمیرد،

و اگر کدخدای خانه بیند که آستانه زیرین خانه بیفتاد یا بسوخت، دلیل کند که کدبانوی خانه بمیرد.

تعبیر خواب ابن سیرین:

اگر بیند که آستانه زیرین یا آستانه بالایین نو و بدل گردد، دلیل کند که زن را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد،

و اگر بیند که آستانه بالایین را بکند، دلیل که خود هلاک و نابود کند
و اگر دید که هر دو آستانه خویش را بکند وخراب کرد،

دلیل کند که کدبانو و کدخدا هر دو هلاک  و نابود گردند.

اگر بیند که آستانه خانه وی بلند گردید، دلیل کند که بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت یابد،

و اگر بیند که آستانه خانه او بیفتاد، دلیل که از شرف و منزلت بیفتد ونزد مردمان خوار  و کوچک گردد.

اگر بیند که از آستانه خانه آب صافی چون باران همی بارید، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد

تعبیر خواب آستانه بدین معناست که اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم همی افتاد،
دلیل که از پادشاه یا از بزرگی او را غم و اندوه رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب آستانه بدین معناست که اگر بیند که آستانه خانه بر وی بیفتاد و در زیر آن گرفتار گردید

دلیل کند که او را بیم و هلاک و نابودی بود.

اگر بیند که آستانه خانه او به رنگهای ملون و منقش بود، دلیل کند که به زینت و آرایش  و زیبایی دنیا مشغول گردید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب آستانه بدین معناست که اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است
چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود.

اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد
نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد
دچار غم و غصه و ناراحتی  می گردد واگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است.

اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست
و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها