تعبیر خواب آسفالت

تعبیر خواب آسفالت

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آسفالت با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آسفالت  در خواب نشانه ثروت، شانس، عشق و سختی ها و راه های نرفته در زندگی است.

اگر در خواب دیدید که در جاده ای آسفالت تنها بودید نشانه این است که شما به زودی تنها خواهید شد.

اگردر خواب جاده ای ناهموار دیدید به این معناست که مشکلاتی در زندگی شما به وجود می آید.

مطیعی تهرانی میگوید

داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود وقار و سنگینی است. حرمت و احترام است.

چنانچه در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که در داخل ان پر از قیر سیاه است و سیاهی آن دیده می‌شود بدین معناست که مورد احترام مردم قرار خواهید گرفت و دیگران به شما احترام میگذارند.

دیدن تعداد زیادی بشکه قیر، مالی است فراوان و خواسته ای است سنگین

ولی قیر گسترده مثل قیری که برای گرفتن سوراخ‌های بام  یا اسفالت به کار می‌رود گرفتاری و بلا است و دست و پاگیری به خصوص اگر پایتان به آن آلوده شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن قیر درخواب، دلیل روزی ومال بود. اگر بیند قیر داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند قیر می‌خورد، بدین معناست که او مال حرامی را می خورد.

آنلی بیتون میگوید

دیدن قیر در خواب، نشانه آن است که از دام‌ها و نقشه‌های  که دشمنان  برای شما کشیده اندبا خبرخواهید شد.

اگر در خواب جاده ای  آسفال و هموار و مستقیم را دیدید به این معناست که شما در کاریم وفق می شوید.

اگر در یک جاده ای سفر کنید که اصلا تا به حال به انجا نرفته اید

بدین معناست که شما یک وظیفه جدید را بر عهده میگیرید.

اگر ببینید که در جاده آسفالت راه را گم کرده این بدین معناست که به شما ضر و زیانی می رسد.

اگرخواب ببینید از جاده ای آسفالت عبور می‌کنید که اطراف آن را گل‌ها و درختان قرار گرفته اند،

نشانه آن است که ناگاه شادمانی نصیب شما می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینیم با اتومبیل از جاده ای  آسفالت عبور می‌کنیم که دو طرف بیابان است و خشک است وگیاهی ندارد چون نشان آن است که دچار تنگدستی می شویم.

اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی کسی میکنید.

3.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx