تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب آسمان این مطلب را دنبال کنید.

خواب آسمان از جمله خواب هایی است که تعابیر مختلفی از عالمان بزرگ و معبران دیرینه درباره آن بیان شده است.
تعبیر خواب آسمان بر سلامت، برکت، نعمت ، شادمانی و عزت دلالت دارد.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آسمان ادامه این مطلب را بخوانید. و در صورت نیاز از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

حضرت دانیال گوید :

اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود.

اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل که علم و دانش حاصل کند.

اگر بر آسمان سوم دید ، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد.

اگر بر آسمان چهارم دید ، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد.

اگر بر آسمان پنجم بیند ، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم.

اگر بر آسمان ششم دید ، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد.

اگر بیند که بر آسمان نخستین بر شد ، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود.

اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن ، و سر را فرو افکنده بود، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود.

اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود.

تعبیر خواب ابن سیرین 

اگر کسی خود را بر آسمان بیند، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او مرتبت دنیا و عز حاصل شود.

اگر بیند که در پهنای آسمان می پرد، سفری بود با نعمت و برکت.

اگر بیند که همچنان راست می پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند.

اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید. دلیل که بزرگی  یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد.

اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود ، دلیل کند بر خیر و سلامت.

اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می گفت دلیل بود که شادمان گردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که او در آسمان بنیادی است. چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود.

اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود.

اگر دید که از آسمان انگبین می بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود.

اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود. و اگر بسیار، دلیل آن بد بود.

اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل اند آن دیار.

اگر دید که خود را از اسمان فرو آویخت ،دلیل کند که کار او بلند گردد.

جابر مغربی گوید :

اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت. به جائی که و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، دلیل کند که اجل او نزدیک آمده بود و خاتمه کردارش پسندیده بود.

اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح، و بیند که در آنجا فرود آمد. دلیل که در راه دین زاهد گردد.

اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد. دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد.

اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد. دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از آن شفا یابد.

اگر بیند که در میان آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود. دلیل بود که خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود.

اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب ها فراوان بود.

اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم آن دیار گشاده کردند. دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان آن دیار،
خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود.

اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود. که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.

اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع ، رنج و بیماری بود .

اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است .

اگر بیند که آسمان سیاه بو ، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود .

اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند .

اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است. در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد.

اگر بیند که در آسمان علامت های سرخ بود، دلیل کند که پارسان آن موضع را علامت و نص.رت بود.

اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد.

اگر بیند که از آسمان گندم و جو می بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمتهای الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

در  تعبیر خواب آسمان:
آسمان روشن : شادمانی و خوشبختی.

آسمان ابری : غم و غصه.

آسمان سرخ رنگ : شادمانی زیاد.

آسمان ستاره باران : ارثی بزرگ.

آسمان تیره : خطر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است. اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است. که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند.

اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است. نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند.

اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد.

رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه. آسمان سفید
بیماری است.

چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود.
دیدن آسمان قوت وظفر باشد.

 

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی.

اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است.

دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه می‌باشد.

اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آسمانی صاف در خواب، نشانه کسب افتخارات برجسته است. و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.

اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید، نشانه آن است. که بزرگترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.

دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است. که احتمالا به شورشی مبدل خواهد شد.

اگر خواب ببینید به آسمان صعود می کنید، نشانه آن است. که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.

اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود، نشانه آن است که از مقامی والا ارتقاع می یابد.

اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید، علامت آن است که زیانهایی متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیتها، زیانها را جبران می کنید.

دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در آن پرواز می کنند، علامت کسب معنویات است. برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.

دیدن نزدیکان خود در آسمان، علامت آن است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می کنند. بعد از دیدن این خواب معمولا مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ

آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک.

آسمان تاریک و پرابر : ناکامی

آسمان در یک شب مهتابی : پول فراوان

آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت .

آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند.

به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی

شما به آسمان می روید : خوشبختی و سعادت

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx