تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب آشپزخانه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آشپزخانه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آشپزخانه  ، علامت آن است که حوادث و اتفاقاتی ناگهانی و ناگوار ، شما را غمگین  و افسرده خواهد ساخت.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب آشپزخانه بدین معناست که اگر ببینی که در آشپزخانه در حال درست کردن غذای خوشمزه ای هستی معنی خواب این است که از پادشاه و یا فرد بزرگی به تو سود و منفعت می رسد
ولی اگر غذات بدمزه بود معنی خواب این ات که از پادشاه به تو ضرر و زیان می رسد.

اگر در خواب ببینی که در آشپزخانه در حال کباب درست کردن هستی و کباب را می پزی و می خوری
معنی خواب این است که به همان اندازه به تو رزق و روزی و ثروت و نعمت می رسد ولی این روزی با غم و ناراحتی همراه است.
اگر در خواب ببینی که در آشپزخانه زیر دیگ و یا قابلمه خالی را روشن کرده ای
معنی خواب تو این است که دچار غم و اندوه  وناراحتی می شوی.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب آشپزخانه بدین معناست که اگر ببینید که در آشپزخانه آشپزی می کنید
معنی خواب شما این است که در زندگیتان اتفاقات خوبی رخ می دهد

اگر در خواب دیدید که رستوران دارید و آشپز خود را اخراج می کنید
معنی خواب شما این است که دزدها اموال  و دارایی شما را می ربایند.

آنلی بیتون میگوید:

اگر زنی در خواب دید که آشپزخانه ای تمیز و شیک دارد
معنی خواب او این است که شانس بزرگی به او رو می کند و اتفاق خوبی برایش می افتد
یکی از معانی دیدن آشپزخانه در خواب این است که دوستی برای شما از راهی دور سوغات می آورد و یا ممکن است معنی خواب دعوت شدن شما به یک مهمانی بزرگ و خاص باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب خود آشپزخانه ببینید معنی خواب این است که حرف های بدی پشت سر شما زده می شود.

تعبیر خواب دیدن یک آشپزخانه خالی در خواب نشان دهنده این است که شما به زودی پول و ثروت به دست می آورید.
تعبیر خواب دیدن آشپزخانه تمیز و مرتب بدین معناست که دوستی به زودی به دیدن شما می آید.
اگر در خواب ببینید که شما در آشپزخانه غذا درست می کنید نشانه آن است که دیگران در مورد شما  غیبت و پرگویی می کنند.
تعبیر خواب داشتن یک سر آسپز در آشپز خانه بدین معناست که شما را به شام دعوت خواهند کرد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx