تعبیر خواب آلت تناسلی زنان

تعبیر خواب آلت تناسلی زنان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب آلت تناسلی زنان همراه با تعبیرک بمانید.

دیدن آلت تناسلی زنانه در خواب مربوط به غرایز و فرآیندهای وجود زنان که آمیخته به شخصیت او در دنیای بیداری هست. مربوط میشود.

تعبیر خواب آلت تناسلی زنانه، معمولا نشانه‌ رضایت خاطر و آرامش از شخص خود است. برای مردان، دیدن آلت زنانه در خواب، میل آن ها را برای ساختن خانواده نشان ‌میدهد.

دیدن آلت تناسلی زنان که بزرگ باشد، بیانگر شرایط آسان و تکراری زندگی میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید، از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

معبری گوید:
 • اگر مردی به خواب دید، که چون زنان فرج داشت. دلیل است. خوار و رسوا شود.
 • دو زن در خواب بیند، ایشان را یک فرج بود. دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.
ابراهیم کرمانی گوید :
 • مردی بیند واژن زنش از پس بود. دلیل است. آن مرد لوطی بود.
 • اگر فرج خود را بریده بیند، دلیل است. دشمن بر وی ظفر یابد.
 • دیدن واژن در خواب که شکل عجیب و غریبی دارد. تغییرات در روابط عاشقانه شخص بیننده را بیان میکند.
جابرمغربی گوید :
 • اگر زنی بیند از فرج او ماهی بیرون آمد، دلیل است. او را دختری آید.
 • اگر که آب صافی بیرون آمد. دلیل که او را فرزندی آید صالح. اگر اب تیره باشد، به خلاف این است.
 • دیدن آلت تناسلی زنان در خواب، توسط زن؛ نشا‌نگر پذیرنده بودن اندام‌های حسی او است.
حضرت دانیال گوید :
 • اگر در خواب بیند که شخصی فرج او را دید، دلیل است. که از آن کس منفعت بیند.
 • چنانچه بیند؛ که فرج او موی بر آمده بود، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند.
 • بیند که فرجش آماسیده بود. دلیل که مال یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 • اگر بیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد. دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

41 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها