تعبیر خواب آلودگی هوا

تعبیر خواب آلودگی هوا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب آلودگی هوا به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب آلودگی هوا  یعنی یاگر کسی در خواب دید روی اجناس داخل منزلش را گرد و خاک پوشانده و هوای آلوده را مشاهده کند،بدین معناست که به زودی پول اندکی نصیبش می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک و صاحب او بود، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر دید میان آسمان و زمین گرد و آلودگی گرفته بود، دلیل بر کاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند که چگونه از عهده کار بیرون آیند.

اگر ببیند روی او پرده گرد بود، دلیل که او را عقوبتی رسد.

اگر ببینی هوا قرمز رنگ است، تعبیرش قتل و بدبختی می‌باشد
و اگر ببینی سبز رنگ است، بدین معناست که گیاهان زیادی ریشه می دهند و رشد میکنند.

اگر ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، یـعـنـی در آنجا مشکلی پیش امده که هیچ کس قادر به حل آن نیست.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر ببیند روی او پرغبار بود، دلیل که به وی عقوبتی رسد. اگر  گرد وغبار را در زمین و ملک خود ببیند، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

تعبیر خواب آلودگی هوا را در تعبیرک مشاهده کنید.

اگر کسی دید که گرد و غبار از حرکت اتومبیلی که از او دور می شود به وجود آمد، از دوری کسی یا برای از دست دادن مالی  یا چیزی ناراحت می شود و اگر دید با نزدیک شدن اتومبیلی گرد و خاک به وجود آمد، به او خبری که زیاد خوشحال کننده نیست، خواهد رسید.

اگر ببیند که غبار بر سرش نشسته باشد، بدین منظور است که اتفاق بدی برای او می افتد.

اگر غبار و دود بر چهره شما نشسته باشدنشانه این است که شما کاری را میکنید که دیگران شما را مسخره و سرزنش میکنند.

اگر بر کفش شما نشسته باشد جائی می روید که مناسب شما نیست و  باعث پشیمانی شما می شود

ولی اگر بر اشیا جدا از وجود شما نشسته باشد یعنی اینکه به زودی ثروتمند خواهید شد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن گرد و آلودگی در خواب بر سه وجه است:

مال

بلا

عقوبت

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx