تعبیر خواب آلو سیاه

تعبیر خواب آلو سیاه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

دراینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب آلو سیاه به شما گزارش دهبم.تعبیر خواب آلو سیاه بدین معناست که  اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند،
دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد. و به تمام خواسته و آرزو های خود می رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آلو سیاه  دیدن در خواب بدین معناست که  اگر سرخ و سیاه باشد نشانه دارایی و مال و ثروت و پول است
تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود
چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو سیاه دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر بیند آلوی زرد  و سیاه خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود و بدین معناست که خبر های بسیار بد و ناراحت کننده ای به شما می رسد اگر به طعم ترش بهتر بود. ونشانه این است کهاتفاقات خوبی برایتان می افتد که خوشحال کننده و خوب است

آنلی بیتون میگوید

اما آلوی سیاه در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری استخوردن  است و نشانه بد حالی و نگرانی است
آلو  سیاه اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید
نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید.
چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد که ناراحت کننده خواهند بود
و خبر از گرفتاری می‌دهد.
آلو سیاه ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

کارل یونگ میگوید

دیدن آلوهای نارس و سیاه و کال در خواب، نشانه عدم آسودگی و آرامش خود و نزدیکان است.
دیدن آلوهای سیاه رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت‌هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد. و بعد از ان بی نصیب می مانید

خوردن آلو سیاه  در خواب، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.
چیدن آلو  سیاه در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست. و موقتی هستند
اگر خواب ببینید از روی زمین آلو  سیاه جمع می‌کنید، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت
آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست
بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسان‌ها دارد.

دیدن یا خوردن آلو سیاه  در خواب نمادی از از جوانی و زنده دلی است.
آلو سیاه ممکن است نشانگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می‌کنید.{
شاید خوابتان جناسی از چاق و چله بودن باشد.

دیدن درخت آلو  سیاه در خوابتان بیانگر جوانی، زنده دلی وبی گناهی است.
خواب بیانگر این است که شما بر مشکلاتی غلبه می‌کنید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx