تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آلو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

بطور کلی میوه در خواب، بیانگری از روزی و برکت برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب آلو، نشان از جوانی و زنده دلی دارد. دیدن درخت آلو در خواب به معنی بی گناهی است. این خواب بیانگر این است که، بر مشکلات غلبه خواهید کرد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب از دسترسی آسان تر، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آلو و میوه هایی دیگر تعلق به خوشدلی دارد.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است.

اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد.

اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود. اگر به طعم ترش بهتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است.

تعداد آن به مقدار پولی که به دست می آورید مربوط میشود. اگر ببینید که مثلا یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می آورید.

آلوی زرد در خواب خوب نیست. چون نشانی از بیماری و رنجوری است.

خوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است. و این را می گوید که شادکام میشوید و توفیق حاصل میکنید.

چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است. و خبر از گرفتاری میدهد.

آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آلوهای نارس و کال در خواب، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است.

آلوهای رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

خوردن آلو در خواب، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد.

چیدن آلو در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.

اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع میکنید، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد. و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسان ها دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx