تعبیر خواب آهن

تعبیر خواب آهن

فهرست مطالب

به نظر شما تعبیر خواب آهن چه خواهد بود آیا دیدن آهن در خواب نشانه خوبی است یا خیر؟

ما در این مطلب سعی داریم به شما این موضوع را در حالات مختلف بگوییم

دیدن آهن در خواب به معنی مقاومتی است که شما دربرابر مشکلات خواهید داشت.

آهنگر بودن در خواب به معنای روبرو شدن با مشکلاتی سخت و دشوار است.

چنانچه در خواب خود آهنی داغ را دیدید نشانه عشق و علاقه آتشین است.

اگر زنجیر آهنی در خواب خود ببنید یعنی اینکه آینده شما نامعلوم خواهد بود

تعبیر خواب‌ آنلاین به شما کمک می کند تا خواب خود را در کمترین زمان تعبیر کنید

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر در خواب ببنید که سلاحی از جنس آهن دارد ، به پادشاه مربوط می شود.

اگر در خواب ببیند که از سنگ، آهن بیرون می آورید، رنج و سختی در انتظار شماست.

حضرت یوسف می گوید 

آهن و مس و روی تعلق به منفعت دنیا دارد.

دیدن آهن قوت ظفر بود.

تعبیر خواب ابن سیرین 

اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر آن باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد.

اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند ، به اندازه آن مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید.

اگر ببیند آهن به او دادند ، به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می شود.

آهنگری را به خواب دیدن، اگر مشهور باشد بر پادشاه دلالت دارد و اگر معروف نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است، اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می شده ، به سختی و دشمنی و .. قابل تعبیر است.

اگر ببیند آهن و یا مس ذوب میکرد ، دلیل آن باشد که از مردم غیبت و بدگویی می کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.

هر چیز كه از آهن به خواب بیند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانایی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

آنلی بیتون می گوید 

اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانه آن است که در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.
دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.
اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود، علامت آن است که در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.
دیدن آهن گداخته در خواب، علامت آن است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید، شکست خواهید خورد.
دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است
اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید، علامت آن است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.

0 0 رای ها
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x