تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آواز همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تعبیر خواب آواز خواندن یا شنیدن، بیانگر خوشحال بودن و تمایلات عاطفی است. البته تعبیرش بستگی به نوع آهنگ و متن شعر متفاوت میباشد.
آواز خواندن و راه رفتن در خواب، به معنای رضایت شما از زندگی است. دیدن اینکه، گروهی آواز می خوانید تعبیر خوبی دارد.
تعبیر آواز خواندن در عروسی، نشانه خوب و نیکویی دارد.

شنیدن صدای آواز غریبه در خواب، نشانه خوبی نیست! نشانگر موانع بزرگ در اهداف میباشد. تعبیر خواب آواز خواندن در مراسم تشیع و ترحیم، تعبیرش غم و اندوه و حوادث ناراحت کننده است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد.

اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد.

اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند.

ابراهیم کرمانی گوید :

بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند.

اما بلندی آواز زنان در خواب، نیکو نباشد. و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در اینجا منظور از آواز، صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن.

اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده، به طوری که تا دور دست ها می رود، و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است. و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند..

صدای آشنا دوستی و محبت است. و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود. و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که، از یک مسافر دور رفته به شما می رسد. و چنانچه مسافری ندارید، کسی خبری به شما می دهد. که این خبر می تواند خوش باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شنیدن ترانه در خواب : شما بشاشیت خود را تا به هنگام پیری حفظ خواهید کرد.

آواز خواندن در خواب : شادمانی

شنیدن آواز در خواب : عروسی

شنیدن آوای پرنده در خواب : جشن و سرور در محیطی سر باز، عشق خالصانه.

همراه شدن با عده ای که ترانه سر داده اند : شادمانی، بی غمی.

شعر خوانی : مشکلات

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب آواز شادی شنیدید، بدانید که در آینده خبرهای بسیار خوبی دریافت خواهید کرد.

شنیدن آواز غمگین در خواب، نیز برای شما خبرهای بدی را به همراه خواهد داشت.

اگر دیدید که در جمعی در حال آواز خواندن دسته جمعی می‌باشید، علامت آن است که دارای دوستان بسیار خوب و وفاداری می‌باشید.

اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‌کننده‌ ای در حال رخ دادن است.

اگر در خواب دیدید که با شخص دیگری در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx