تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

فهرست مطالب

آیا دیدن آینه در خواب دارای تعبیر و نشانه خاصی است؟

برای اطلاع از تعبیر خواب آینه همراه تعبیرک بمانید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

در اصل، تعابیر گوناگونی برای دیدن آینه در خواب از جانب معبران مختلف بیان شده است. آینهدر خواب به عنوان نمادی از فکر و اندیشه است. که در رابطه با خودِ درونی تان آن را پردازش میکنید.

از نظر روانشناسی گفته شده؛ تعبیر خواب آینه، نمادی از انعکاس رفتار و اخلاق دیگران بر روی شما میباشد. تعبیرخواب آینه شکستن، نشانی برای از بین بردن عادت های گذشته است.

نگاه کردن خود در آینه در خواب، نشانه بیماری، رنج و درد زیادی است که به آن دچار می شوید. تعبیر خواب آینه کوچک معنای، خیانت را دارد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

دیدن حیوانات در آینه در خواب ، نشانگر ناامید شدن و زیان مالی است.

تعبیر خواب ابن سیرین

آیینه در خواب جاه و ولایت بود.

اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند مال و متاع خویش پیش کسی نهد.

اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه میکرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود.

اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود. و اگر زن آبستن نباشد، دلیل است شوهر او را طلاق دهد. و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند.

اگر پسر بیند که در آیینه نظر میکرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید.

اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند، معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند.

جابر مغربی گوید :

روی نیکو در خواب، اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود.

اگر معروف نباشد، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن آینه به خواب شش وجه بود.

اول : زن

دوم : پسر

سوم : جاه و فرمان

چهارم : یار و دوست

پنجم : شریک

ششم : کار روشن

اگر مردی غریب آینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد.

اگر دختر بیند دلیل است، شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.

اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

آئینه : خبرهای ناخوشایند، اتفاقات شوم

شکستن آثینه : با امیدهای خود خداحافظی کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است.

نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود میرسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود میرسد و محبتی چشمگیر میشود.

اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل میکنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی میرسد.

چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت میشوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.

عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند.

پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

اچ میلر می‌گوید :

دیدن آیینه در خواب، به معنی شناخت بیشتر از خودتان است.

اگر دیدید که آیینه‌ روربرو شما مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض میکنید.

اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را میدهید، بدانید که کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما میباشد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک زن خود را در آینه نگاه می کنید : دوستان او را فریب می دهند.

یک مرد خود را در آینه نگاه می کند : باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می کند : پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه میکند : بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می کند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

یک عاشق خود را در آینه نگاه می کند : کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

آینه می شکند : اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.

دیدن دیگران در آینه، نشانه آن است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

اگر دختری ببیند آینه ای را میشکند ، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن است که بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx