تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب آیینه ممکن است به وابستگی به جزئیات دقیق خواب و مفهوم زمینه‌ای زندگی شما متفاوت باشد، اما در کلیت، آیینه در خواب ممکن است نمادی از خودشناسی، انعکاس، یا حتی تصویر ذاتی شما باشد. این می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای فهم بهتر خودتان و یا ارتباط با جنبه‌های داخلی و عمیق‌تر شخصیتتان باشد.

اگر در خواب، در حالی که به آیینه می‌نگرید، چیزی غیرعادی را مشاهده می‌کنید مثل تغییر شکل یا رفتار شما، ممکن است نشانه‌ای از نگرانی‌ها یا احساسات مخفی درونی شما باشد که در واقعیت، ممکن است به آنها توجه نکنید.

به طور کلی، تعبیر خواب آیینه نیازمند بررسی دقیق‌تر محتوای خواب و همچنین شرایط و تجربیات شخصی شماست.

تعبیر خواب اینه بر اساس موضوعات مختلف

 1. حلقه: بسیاری معتقدند که دیدن حلقه در خواب نشانه از وفاداری، اتحاد یا ارتباط است.
 2. افتادن: برخی معتقدند که افتادن در خواب نشانه از احساس ناتوانی یا بی‌قدرتی است.
 3. پرواز: دیدن خود را که در خواب پرواز می‌کنید ممکن است نمادی از آرزوها و امیدهای بالایی باشد.
 4. خون: در برخی موارد، دیدن خون در خواب ممکن است نشانه از انرژی، قدرت یا خلاقیت باشد.
 5. زندان: این می‌تواند نشانه از احساس محدودیت یا انزوا در زندگی روزمره باشد.
 6. ترس: ترس در خواب ممکن است نمایانگر استرس یا نگرانی‌های نهان در زندگی واقعی باشد.
 7. کودک: دیدن کودک در خواب ممکن است نشانه از آغاز یا بازگشت به یک فاز جدید در زندگی باشد.
 8. زندگی مرده: این می‌تواند نمادی از پایان یک فصل یا تغییرات عمیق در زندگی باشد.
 9. آتش: دیدن آتش در خواب ممکن است نشانه از شور و هیجان یا احساسات گرم و مثبت باشد.
 10. آب: در برخی موارد، آب در خواب می‌تواند نمادی از احساس روانی یا عاطفی باشد، مانند صلح و آرامش یا اضطراب و ترس.

تعبیر خواب آینه ابن سیرین

در خواب دیدم که یک آینه جلوی من بود، نشانه‌ای از قدرت و حکومت بود.

اگر در خواب ببینم که آینه را به کسی می‌دهم، نشانه‌ای است که ممکن است دلایلی داشته باشم که دارایی و اموال خود را به دیگری منتقل کنم.

اگر در خواب ببینم که در آینه به تصویر سیمین نگاه می‌کنم، این نشانه‌ای است که از ارزش و جایگاه خود ناخوشایندی می‌بینم، زیرا معتقدم که آیینه‌های سیمین نشانه‌ی زشتی و ناپسندی هستند و این را می‌دانم.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کامل ابن سیرین

ابراهیم کرمانی گوید :

گر در خواب ببینم که مردمی در آینه‌های آهنین به هم نگاه می‌کنند، این نشانه‌ای است که اگر زنی در حال حاضر باردار باشد، پسری به دنیا می‌آورد که در همه‌ی جنبه‌ها شبیه پدرش است.

اگر زن در خواب ببیند که در آینه می‌نگریست و باردار بود، این نشانه‌ای است که دختری به دنیا می‌آورد که در همه‌ی ویژگی‌ها شبیه مادرش است. اگر زن باردار نباشد، این نشانه‌ای است که شوهرش او را طلاق می‌دهد و زن دیگری می‌خواهد تا جایگزین شود.

اگر پسر در خواب ببیند که در آینه نگاه می‌کند، این نشانه‌ای است که برادری به دنیا می‌آید و اگر دختری را ببیند، او را به عنوان خواهر تشخیص می‌دهد.

اگر پادشاه یا حاکمی در خواب به آینه نگاه کند، این نشانه‌ای است که او از قدرت محروم می‌شود و ولایت از دست او خارج می‌شود و کسی دیگر به جای او می‌آید .

جابر مغربی گوید :

اگر در خواب ببینم که نیکو روی در آینه دیده، این نشانه‌ای است که او به دلیل شهرت و معروفیت خود پادشاه می‌شود.

اگر او معروف نباشد، این نشانه می‌دهد که تفسیر خوب و بد را که در آینه دیده است، به سوی او باز می‌گردد

تعبیر خواب آینه امام جعفر صادق

در خواب، دیدن آینه می‌تواند شش معنی مختلف داشته باشد:

۱. زن ۲. پسر ۳. قدرت و حکومت ۴. یار و دوست ۵. شریک ۶. موفقیت در کار

اگر مردی غریب در خواب ببیند که آینه را می‌بیند، این نشانه می‌دهد که زنی پیدا خواهد کرد و رابطه‌ای معنی‌دار و پایدار خواهد داشت.

اگر دختری در خواب ببیند که آینه را می‌بیند، این نشانه می‌دهد که شوهری پیدا خواهد کرد و این رابطه با احترام و محبت بسیاری همراه خواهد بود.

اگر ببیند که مردی ناشناس آینه را به او می‌دهد و او در آینه نگاه می‌کند، این نشانه می‌دهد که او از دیدار دوستی که غایب است، خوشحال خواهد شد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب امام صادق

لوک اویتنهاو می گوید :

در تعبیر خواب، آینه ممکن است نمادی از خبرهای ناخوشایند یا اتفاقات ناگوار باشد. شکستن یک آینه نیز معمولاً به معنای وداع با امیدهایی است که ممکن است برای آینده داشته باشید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب، آینه نمادی از دوستی، همدمی، یاری و مونس برای بیننده خواب محسوب می‌شود. نگاه کردن به آینه خوب است، زیرا اگر بیننده خودش را در آینه ببیند، خداوند ممکن است به او پسری رحمت کند، و اگر سن بیننده برای پسر داشتن مناسب باشد، فرزندش به او سود می‌رساند، که معمولاً پسری است.

اگر زنی در خواب چهره خود را در آینه ببیند، خداوند ممکن است به او دختری بخشش کند یا فرزندش به او سود می‌رساند و علاقه و محبتی قوی‌تری از طرف فرزند برایش می‌افزاید.

اگر آینه داشتید و آن را در خواب به دیگری دادید، نشانه این است که از مال خود صرفه جویی نمی‌کنید و ممکن است موجباتی فراهم می‌آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی برسد.

آینه با قاب نقره داشتن در خواب ممکن است به بی‌حرمتی اشاره کند، زیرا برخی از معتقدین اسلامی داشتن آینه با قاب نقره‌ای را ناپسند می‌دانند.

بعضی از مفسران خواب نگاه کردن به آینه را نماد غرور و خودخواهی می‌دانند.

پنهان کردن آینه در خواب نشانه پوشیدن عیب خود است.

اچ میلر می‌گوید :

در تعبیر خواب، دیدن آینه می‌تواند نمایانگر شناخت بیشتر از خود و تفکر در موضوعات شخصیتی و روحی باشد.

اگر در خواب ببینید که آینه‌ی مقابل شما مات و کدر است، این ممکن است نشانه‌ای باشد که شما خود را به عنوان یک فرد بسیار قوی و با شخصیت می‌بینید و از نقاط ضعف و کاستی‌های خود غافل هستید.

در صورتی که در خواب دستور درست کردن آینه را می‌دهید، این ممکن است نشانه‌ای از آینده‌ای ناگوار و خیانتی بزرگ باشد که به شما خواهد رسید. این می‌تواند به شما انتقال دهد که باید در محافظه کاری و مراقبت از روابط و اعتماد خود با دقت بیشتری عمل کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

در تعبیر خواب:

 • وقتی یک زن خود را در آینه می‌بیند و دوستانش او را فریب می‌دهند، این نشانه می‌دهد که او باید در روابط دوستانه‌اش مراقب باشد و از احتمالی فریب‌ها و خیانت‌ها آگاه باشد.
 • اگر یک مرد خود را در آینه می‌بیند و باید در کار دقت بیشتری داشته باشد، این ممکن است نشانه‌ای از نیاز به بررسی و بهبود عملکرد و عملکرد در محیط کار باشد.
 • وقتی یک شخصیت مهم خود را در آینه می‌بیند و پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد، این ممکن است نشانه‌ای از تغییرات و ضعف در پشتیبانی و قدرت در جایگاهش باشد.
 • اگر یک دختر جوان خود را در آینه می‌بیند و بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد، این ممکن است نشانه‌ای از عدم رضایت یا مشکلات در رابطه باشد که نیاز به بررسی و اصلاح دارد.
 • وقتی یک زن شوهر دار خود را در آینه می‌بیند و او به شوهرش وفادار نخواهد بود، این ممکن است نشانه‌ای از عدم اعتماد یا مشکلات در رابطه باشد.
 • اگر یک عاشق خود را در آینه می‌بیند و کسی که دوست دارد به او وفادار نیست، این ممکن است نشانه‌ای از اضطراب و نگرانی در رابطه باشد.
 • وقتی آینه می‌شکند، این ممکن است نشانه‌ای از وقوع یک اتفاق غیرمنتظره و ناپسند باشد که موجب پریشانی و نگرانی شما می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

در تفسیر خواب:

 • دیدن آینه شکسته ممکن است نشانه‌ای از شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان باشد.
 • دیدن دیگران در آینه ممکن است نشانه‌ای از این باشد که دیگران به منظور رسیدن به منافع شخصی خود، با شما رفتاری غیرمنصفانه داشته باشند.
 • اگر یک دختر در خواب آینه را شکسته ببیند، ممکن است نشانه از ازدواجی ناموفق و همچنین مشکلات در روابط دوستانه باشد.
 • اگر یک دختر در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، این ممکن است نشانه از شنیدن خبر مرگ یا پیمان شکنی نامزد باشد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، این ممکن است نشانه از عدم تفاهم موقت باشد.
 • اگر یک زن یک آینه را در خواب ببیند، این ممکن است نشانه‌ای از روبرو شدن با صحنه‌های غم‌انگیز در آینده باشد.

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب قاضی

تعبیر خواب آویزان کردن

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx