تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب ابرو

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب ابرو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ابرو نشانه، شک و تردید های درونی میباشد. دیدن ریزش ابرو در خواب، به عدم احترام نزد مردم اشاره دارد.

تعبیر خواب ابرو های پیوسته بیانگر، درگیری و دشمنی است. تعبیر ابرو پرپشت در خواب، از قدرت، مهربانی، محافظت خبر میدهد. و دیدن ابروهای نازک نشانگر، ضعف، عدم اعتماد به نفس در زندگی میباشد.

تعبیر ابرو نداشتن در خواب، نشانه شرم و پشیمانی است. تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین هم استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

ابرو دیدن به خواب دین بود.

اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود.

اگر دید که ابروهایش فروریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که، از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد.

اگر به خلاف این بیند، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد.

اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید.

اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

جابر مغربی گوید :

اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد. بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است. و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.

چنانچه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که، هیچ نقصی در آن نیست، نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود. و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

نداشتن ابرو در خواب، هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد، می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود. و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.

ابروهای سفید، علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.

داشتن یک ابرو، زیان مالی است.

تراشیدن ابرو نشانه کاری است که؛ روی جهالت و نادانی انجام می دهد. که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که؛ مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.

ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که،بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.

دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ابرو خودتان : یک منفعت مالی

ابرو بلوطی رنگ : شانس بزرگ

ابرو سیاه : شادی بزرگ

ابرو کلفت : پول

ابرو باریک : غم بزرگ

ابرو خیلی بلند : خوشبختی در عشق

ابرو سر پایین : عشق به شما وفادار نیست.

ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید.

ابرو شوهرتان : عشق

ابرو زنتان : شانس قابل توجه

ابرو بچه هایتان : منفعت مالی

ابرو دشمنانتان : شما را فریب می دهند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx