تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ابر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ابر در خواب نماد امید و خواسته های درونی ما هستند. و همچنین ابر را به ایمان و عمل تعبیر کرده است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
خصوصا اینکه آن را با نور خورشید ببینند. ابرها به شما این پیام را می دهند که دقت و تمرکز بیشتری را روی رفتار خود داشته باشید.
این خواب همچنین نشانه تغییرات خوب و مثبت است.

اگر در عالم خواب دیدید که در جای مه آلودی هستید و ابرها به شما خیلی نزدیک بودند
تعبیرش این است که در زندگی به خودتان اطمینان ندارید و احساس سردرگمی و گیجی  و نا امیدی می کنید.
تعبیر خواب دیدن خانه روی ابر این است که هدف در زندگی بسیار ارزشمند و مهم است و در تلاش  و کوشش هستید
که با وجود دشواری ها و مشکلات فراوان به آنچه می خواهید برسید. شما انسان سرسختی هستید و مشکلات را تحمل می کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ابر بدین معناست که اگر در خواب بیند که ابر را در هوا همی راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد .
اگر خواب بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد ، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگی یابد و علم حاصل کند .
اگر خواب بیند که ابر بر سر وی سایه کرده است ، نشانه آن است که سود و منفعت می یابد
اگر خواب بیند که از ابر ، جامه و لباس در دوخته بود و پوشیده بود ،
دلیل کند که چندان علم حاصل کند که کس را نبود .
اگر بیند که ابر همه جهان و آسمان را پوشیده بود و هیچ باران نبود ،نشانه بدی است
اگر در خواب ببینید که در آسمان ابر بود و رنگین کمان به وجود آمده بود نشانه این است که شما عاقبت بخیر می شوید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگین کمان را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانة آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک و کم  نصیب شما خواهد شد .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx