تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب ازدواج همراه با تعبیرک بمانید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید

ازدواج کردن یکی از آن وقایع خوشایند در زندگی هر دختر و پسری میباشد.

بطور معمول ازدواج در خواب، علامت خوبی دارد.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی کردن خبر از تحولات زندگی یا روحی، تعهد و هماهنگی است.

تعبیر خواب ازدواج با دوست پسر/ دختر قبلی، بیانگر قبول کردن جنبه هایی از رابطه قبل است. و از اشتباهات گذشته درس گرفتن.

تعبیر خواب عروسی دوست، نشانه خوبی ندارد! و هشداری برای سلامتی است.

ازدواج کردن خواهر در خواب، نشان دهنده اتفاقات بیسار خوب است.

اگر متاهل باشید و خواب ببینید که ازدواج کردید، چنین خوابی علامت بدی دارد و اتفاقات منفی را در آینده نزدیک نشان میدهد.

تعبیر خواب ازدواج با فرد خارجی، نشانه دعوا ومشاجره با دیگران است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

ازدواج -عروسی : رسیدن به هدف

ازدواج کردن : سود، خوشبختی، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد.

دیدن شوهر : امیدهای واهی

دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود.

اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جماع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. که تعبیر خواب جماع خود معانی مختلفی دارد
اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.

اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود. یا حال وی متغیر شود.

اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.

اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید، دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را.

بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست.

کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر اور سد.

اگر بیند زنی ناکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.

اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

اول : بزرگی و مقام

دوم : زیادتی مال

سوم : سرحالی وآسایش

چهارم : خرمی و شادی.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.

اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می کند نشانه آن است. که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می سازد.

دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند، علامت آن است که از زندگی لذت هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است. اما هیچ احساس خوشحالی نمی کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد. و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی میباشد.

شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است.

طلاق گرفتن ، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت و تعبیر خواب طلاق به طور کل خوب نیست

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است.

در یک ازدواج شرکت می کنید : منفعتهای بزرگ مالی

ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول

ازدواج یک دختر باکره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.

ازدواج دخترتان : ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید : پول زیادی بدست میاورید.

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx