تعبیر خواب اسب سفید

تعبیر خواب اسب سفید
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم در مورد تعبیر خواب اسب سفید اطلاعاتی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب اسب سفید نشانه خوشحالی و سعادت در زندگی است و همچنین به این معناست که به خواسته و آرزوهای خود می رسید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که اسب سفیدی به دنبال شما می آید و شما از او فرار میکنید

بدین معناست که خبر های خوبی به شما می رسد که بسیار خوشحال کننده است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که اسب سفیدی دارید که صورتش زخمی شده است

نشانه این است که در زندگی فردی سما را فریب خواهد داد و به شما بی مهری میکند و باعث آزارتان می شود.

اگر در خواب اسب سفیدی را ببینید که به شما نگاه میکند

نشانه این است که به خواسته ها و آرزو های دلتان می رسید و یا در معامله ای شرکت میکنید

و در این معامله پیشرفت میکنید و همچنین موفقیتی کسب می کنید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب اسب سفیدی را ببینید که پایش شکسته است و ناله میکند به این منظور است که فردی مهم را در زندگیتان از دست می دهید و این باعث عذاب و ناراحتی شما می شود.

تعبیر خواب اسب سفید و تاج دار در خواب نشانه این است که شما در زندگی پول و دارایی زیادی را به دست می آورید و پیشرفت میکنید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید)

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب اسب سفید را ببینید که از پاهایش خون میریزد و زخمی شده است به این منظور است که خطراتی در زندگی جان شما را تهدید میکند و ممکن است که در زندگی تان آسیب جدی ببینید.

اگر در خواب اسب سفیدی را ببینید که به شما حمله میکند

نشانه  این است که ممکن است در زندگیتان دچار بیماری شوید و یا فردی را در حادثه ای از دست بدهید.

اگر در خواب اسب سفیدی را ببینید که با شما حرف میزند

نشانه این است که اتفاقات خوبی بدایتان می افتد که بسیار خوب و خوشایند است و حالتان بهتر می شود.

اگر در خواب ببینید که اسب سفیدی مرده است نشانه این است که فردی در زندگی به شما خیانت میکند و میخواهد که شما را آزار دهد و این امر باعث عذاب و افسردگی شما می شود.

تعبیر خواب دیدن اسب سفید  و پاکیره نشانه اخبار خوب و خوشایند در زندگی است

و به این معناست که فردی وارد زندگیتان می شود و زندگی شما را تغییر میدهد و باعث حال خوبتان می شود.

اگر  در خواب ببنید که اسب سفیدی  به دنبال شما می آید و به شما حمله میکند. و شما را زخمی میکند

نشانه این است که در زندگی با همسرتان به مشکل می خورید و بین شما جنگ و دعوا و درگیری به وجود می آید.

اگ  در خواب اسب سفیدی را ببنید که با شما حرف میزند نشانه این است که مورد بی مهری فردی قرار میگیرید و دیگران به شما بی اعتنایی میکنند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها