تعبیر خواب استر (قاطر)

تعبیر خواب استر (قاطر)
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

شاید پیش آمده که در خواب استر مشاهده کردید اما معنی آن را ندانید!
در این مطلب تعبیر خواب استر (قاطر) برای شما قرار داده شده است.

استر (قاطر) چهارپایی است اهلی و مفید که از آمیزش خر و اسب زاییده می شود. اما خودش نازا است و بارور نیست.
تعابیری از قبیل عمر دراز، بخت و اقبال، آسایش و راحتی، ازدواج و زن زیبا برای استر (قاطر) بیان شده است.
بطور کلی تعبیر خواب استر (قاطر) نیکو و خوب است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شما انجام می شود و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین 

چون استر درخواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود.
اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به سفر رود.
اگر بر استر خویش نشسته بود، چون سفر کند با سود و منفعت آید.
اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل که زن او نازائیده بود، خاصه که داند استر ملک او بود، یا شخصی بر او بخشیده بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود وبلند بالا بود، دلیل که زنی خواهد که خداوند حرمت بود.
اگر استر را به گونه سفید بیند، آن زن که خواهد با جمال و خوبروی بود.
اگر استر به گونه سبز دید، دلیل آن که زن دیندار و پرهیزکار بود.
اگر استر به گونه سرخ بیند، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود.
اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود.
اگر استر برهنه و رام کرده بیند، دلیل کند بر مردی ضعیف.

جابر مغربی گوید :

استر ماده در خواب مولازاده بود.
اگر استر نر بود، سفر بود. بعضی از استادان این صناعت گفته اند: استر نر، مرد بود و استر ماده، زن.
اگر بیند از کسی استر ماده بخرید، دلیل که از کسی کنیزک بخرد.
اگر بیند که استر ماده بفروخت، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود.
اگر دید که بر استر ماده نشسته بود، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید.
اگر بیند که بر استر نر نشسته بود، دلیل که عمر وی دراز بود و مرداش حاصل شود.
اگر بیند استر از پس وی می دوید، دلیل که وی را غمی رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر دید استر نوحه همی کرد، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان.
اگر دید استر با وی سخن گفت، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید.
اگر دید استری را بکشت، دلیل که مال یابد.
اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردی بود و بدانکه گوشت و پوست استر مال بود.
بعضی از معبران گفته اند: گوشت استر بیماری بود.
اگر دید شیر استر همی خورد، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن استر بر پنج وجه بود.
اول: سفر باشد.
دوم: زندگانی دراز
سوم: ظفر بود بر دشمن
چهارم: جمال و آرایش
پنجم: مرد احمق بود.
و استر ماده، زن نازائیده بود
واستر کرده منفعت و یافتن مراد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

استر در خواب بر سفر کردن، دلالت دارد.
اگر کسی دید که بر پشت استری سوار است. عمرش دراز میگردد یا زنی که نازاست، ازدواج میکند.
دیدن استر با زین بر زنی زیبا، عاقل و بااخلاق یا بر سفری سودمند، دلالت میکند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها