تعبیر خواب اسرافیل

تعبیر خواب اسرافیل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.


برای مطلع شدن از تعبیر خواب اسرافیل این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب اسرافیل بدین معناست که اگر اسرافیل را به خواب بیند
چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوّت و بزرگی یابد وعالم و دانا گردد و در آن دیار ایمنی بود
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

 تعبیر خواب اسرافیل بدین معناست که اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا  و گرفتاری  و وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدای تعالی به دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالی می فرماید (و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می‌میرند،
مگر کسانی که خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود،

ناگهان همگی به پا می‌خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.) زمر ۶۹ اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت
و در شهری بود و نمی دید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد  و مردم دچار گرفتاری می شوند‌.

اگر بیند که اسرافیل به خشم در وی نگاه کرد نشانه این است که پادشاه آن دیار بر وی خشم کند و بد رفتاری می کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب اسرافیل بدین معناست که اگر  در خواب اسرافیل را اندوهگین بیند
که در صور همی دمید چنانکه او صور همی شنود
دلیل که در آن سرزمین مرگ بسیار بود

اگر بیند اسرافیل صور همی داشت دلیل کند که در آن زمین عدل و داد وایمنی و ظالمان هلاک گردند

اگر اسرافیل گشاده رو بود و شادمان و در وی نگاه کرد دلیل کند که از جانب پادشاه خیر و ایمنی بود
اگر بیند که اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد و به زودی می میرد(

اگر بیند که اسرافیل او را بانگ می زد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرّت رسد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها