تعبیر خواب اسید

تعبیر خواب اسید
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب اسید این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب اسید نمایانگر چیزی از قبیل احساس گناه یا اضطراب و نگرانی هست که احساسات و یا اعتماد به نفس شما را در خود حل می کند و می‌سوزاند.
در واقع حمله تند و تیز شما به شخص دیگری و یا ترس از سوختن و آسیب دیدن به صورت اسید در خواب دیده می‌شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اسید پاشیدن روی شخص دیگری در خواب نشانه آسیب و ضرر رساندن عمدی به دیگران است یا که اطرافیانتان و دوستانتان را مورد آزمایش قرار می‌دهید.

اگر فرد مرده ای که با اسید سوخته بود پدرت باشد
بیانگر موضوعی مربوط به عزت نفس و خویشتن شناسی شماست.
شما در رابطه با کار و یا روابطتتان با دیگران احساس بی و دست و پایی و نابلدی می‌کنید.
چنان چه مادرت باشد بایستی احساسات  و عواطف منفی خود را بیان و با آن‌ها روبرو بشوید.
اگر برادر و یا خواهر بود خوب نیست و نشانه آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با مشکل مواجه کند،
یا در آینده با حوادثی نامطلوب و بد مواجه شوید و اتفاقات بدی بیوفتد.
اگر پدربزرگ یا مادربزرگ باشد دلالت بر بیماری یکی از اقوام  و آشناایان دارد.
و چنان چه بیگانه  و ناشناس بود نشانه عدم توانای در کارهاست.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدی داشته باشد،
نشانه آن است که در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت و اتفاقات بدی برایتان می افتد.
تعبیر خواب دیدن خواب اسیدهای سمی و مضر، نشان می‌دهد که خیانتی که بر علیه شما شکل می‌گیرد، افشاء خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب اسید بدین معناست که اگر در خواب ببینید که آزمایشی با اسید انجام می‌دهید
نشان هآن است که بواسطه قولی که داده‌اید خطر و بلایی شما را تهدید می‌کند.
اگر در خواب ببینید که از اسید استفاده می‌کنید نشانه آن است که  از مهلکه و کرفتاری  که در آن هستید صحیح و سالم خارج می‌شوید. و صدمه ای نمی بینید
اگر در خواب ببینید که دیگران از اسید استفاده می‌کنند
نشانه آن است که دشمن شما جان خود را از دست میدهد.

مقالات مرتبط

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
4
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx