تعبیر خواب اشک

تعبیر خواب اشک

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب اشک و معنی آن  از نظر معبرین این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

حداقل یکبار پیش آمده است که در خواب ببینیم که خودمان و یا دیگران در حال گریه کردن هستیم.

گریه در خواب بصورت دو نوع است.
نوع اول در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق اشک میریزیم یا خودمان به سبب شدت اشک ریختن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی.
اما نوع دوم گریه ای هست که روانی و روحی و صرفا رویاست.
یعنی در خواب می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع اشک ریختن در خواب تعبیر دارد. گریه در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است.
چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد.

البته باید به نوع خوابی که میبینیم توجه داشته باشیم، مثلا تعبیر خواب اشک مادر و یا تعبیر خواب گریه بر سر قبر
متفاوت است از انواع دیگر، تعبیر خواب اشک است.

اما در حالت کلی میتوان گفت، تعبیر اشک ریختن در خواب خوب است.

با تعبیر خواب آنلاین ، خواب شما را در کمترین زمان تعبیر میشود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.
اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود.
اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند.
اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.
اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود.
اول : شادی و خرمی
دوم : غم و اندوه
سوم : نعمت بود.
اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید، اجلش فرارسیده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

اشک : شادی، نیکبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد.
2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لیلا برایت می‌گوید :

گریه کردن در خواب، نشانه‌ی خوشی‌ها است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود.
خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد.
بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.
نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر
بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند.

تعبیر خواب ابن سیرین

ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي.
اگر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدين ماند، دليل كه حق تعالي از فضل خود بر وي رحمت كند و گناهان او را بيامرزد.
اگر ديد كه مي گريست و اشك از چشم او نمي آمد، دليل زيان است.
اگر ديد بگريست و خون به جاي اشك مي آيد، دليل از كاري كه گذشته حيرت و حسرت وندامت خورد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx