تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

افتادن در خواب چه نشانه ای دارد؟

برای مطلع شدن از تعبیر خواب افتادن این مطلب را از دست ندهید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند.

تعبیر خواب افتادن و یا سقوط کردن، خوابی بسیار رایجی است. همه ما حداقل یکبار این خواب را تجربه کرده ایم. در واقع این خواب این نوعی ناراحتی عصبی است. که اگر تکرار شود بیماری میباشد که باید معالجه شود.

تعبیر خواب افتادن، بطور کلی تعبیری منفی دارد. و گاهی بیانگر شکست در زندگی است.

دیدن خواب افتادن از پشت بام؛ نشانگر جدایی و انزوایی است که بزودی گریبان گیر میشود. تعبیر خواب افتادن و سقوط در رودخانه بسیار خواب مثبتی میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.

اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد.

اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد.

اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد.

اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد.

اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود.

اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد.

اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.

اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود. (تعبیر خواب آب را در تعبیرک ببینید)

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است. که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم.

افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم.

اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا میشود.

اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو میشویم. و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید.

از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی میکنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید. و شکست شما را از پای در نمی آورد.

اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید.

لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر میدهد.

اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود. و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید.

اگر افتادید؛ ولی آرام و آهسته به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید.

اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد.

روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است. و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید میکنند.

لیلا برایت می‌گوید :

افتادن در خواب، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است.

اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است.

اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود.

اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید.

اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید، نشانه‌ غم و اندوه است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

از یک مکان مرتفع به پایین می افتید : بد شانسی شما را دنبال می کند.

از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید.

براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید.

شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید.

روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند.

از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی.

شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و موقتی.

در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است. (تعبیر خواب قبر را بطور کامل در تعبیرک مشاهده کنید)

لوک اویتنهاو می گوید :

در آب افتادن : رنج است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها