تعبیر خواب اقیانوس

تعبیر خواب اقیانوس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب اقیانوس این مطلب را دنبال کنید.

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

تعبیر خواب اقیانوس، بیانگر آرامش، قدرت، معنویت و کنترل شرایط زندگی میباشد. البته گاهی وقتا، این خواب نشانگر عدم اطمینان در زندگی و احساسات منفی نیز تعبیر شده است.

تعبیر خواب اقیانوس طوفانی، معنای درگیری و رسوایی را دارد! اگر خواب دیدید که اقیانوس را تماشا میکنید، یعنی که بر تمام مشکلات غلبه خواهید کرد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب شنا کردن در اقیانوس، بیانگر رسیدن به اهداف است.

لوک اویتنهاو می گوید :

اقیانوس به معنای سفری بزرگ در آینده برای شماست

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن اقیانوس آرام در خواب، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است. برای تجار نشانه دادوستد هایی پر منفعت است. برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.

اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی ها بشنوید، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت.

اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس، ساحل را می لیسد، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.

اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که میتوانید به راحتی در آن راه بروید، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.

اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته میشود.

یک اقیانوس طوفانی : به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.

موج های اقیانوس به کشتی شما میخورد : در امور کاری یک مصیبت در پیش است.

در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید : کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.

در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید : مشکلات بسیار بزرگ.

روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید : ماجرای عشقی شما همین جا تمام میشود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx