تعبیر خواب النگو

تعبیر خواب النگو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در این پست میتوانید تعبیر خواب النگو را بخوانید.

النگو زینت دست است. و دیدن آن در خواب به عملی اشاره دارد که؛ در انجام آن خود را صادق و خالص نشان می ‌دهیم.

تعبیر خواب النگو به معنای، رسیدن ارث و میراث می باشد. اگر در خواب النگو خود را گم کردید، احتمالا با مشکلاتی مواجه خواهید شد.

تعبیر خواب النگو  طلا در خواب بیانگر این است که، در آینده ای نزدیک؛ به یک جشن عروسی دعوت می شوید.
تعبیر خواب طلا را می توانید در تعبیرک بخوانید.

تعبیر دیدن النگو طلا در دست فرد دیگری، به معنای فقدانی بزرگ است. دیدن النگو طلا، نمادی از افتخار میباشد. قرار کاری مهمی در پیش خواهید داشت. که موفقیت های زیادی را برای شما رقم خواهذ زد.
تعبیر خواب پیدا کردن طلا را در اینجا بخوانید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینید که؛ النگو به دست دارید، نسبت به کسی یا چیزی تعهد می ‌پذیرید. یا دین دارید که ادا نکرده‌اید. یا اخلاقاً مدیون هستید.

دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست. و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است.

**تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد.**

آنلی بیتون می‌گوید :
  • اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد.
  • اگر دختری در خواب النگو خود را گم کند، در آینده با زیان ها و مشکلات فراوانی رو برو می شود.
  • اگر خواب ببینید النگو پیدا می کنید، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.

تعبیر النگو شکسته :

دیدن النگوی شکسته در خواب، به وجود یک چالش ذهنی یا مشکلی در زندگی شما اشاره دار.د که لازم است برای حل کردن آن اقدام کنید.

این خواب به سبب خشمی فرو خورده در شما پدید آمده است. وضعیتی که هر لحظه آماده انفجار است.

النگو شکسته در خواب، به شما یادآوری می کنند که؛ دشمنان برای شما برنامه ریزی کرده اند.

تعبیر خرید النگو :

خریدن النگو نشانگر قرض مالی، بردگی و بی اعتمادی به شخصی است که دوستش دارید.

خرید النگو در خواب به معنای، کم توجهی شما می باشد.

این خواب همچنین، ممکن است به، دلیل تنهایی دیده شود.

خریدن النگو برای شخص دیگر، به معنی هزینه های غیر منتظره می باشد.

تعبیر خواب النگو نقره :

النگو نقره در خواب، به معنای این است که؛ هدیه ای که دریافت میکنید از شخص خاصی، دوست نخواهید داشت!

همچنین ممکن است، به جایگاه مدنظر خود در افکار و رویاها، نرسید.

همچنین اشاره دارد به؛ مقداری بی انگیزگی و ناامیدی که؛ روی زندگی شما تاثیرگذار میشود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها