تعبیر خواب الک

تعبیر خواب الک

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب الک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب الک به خواب،  نشانه مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

غربال یا الک به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود.
اگر بیند که غربال یا الک بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد،دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

بعضی از معبران گویند:

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود. و با ارتباط و دوستی برقرار می کند. و در تصمیمم گیری ها از او کمک و یاری می گیرد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب غربال یا الک درخواب بر چهار وجه بود: اول: مردی مصلح و درستکار و پر تلاش، دوم: زنی فضول و خلافکار، سوم: خادم، چهارم: منفعت و سود اندک.

آنلی بیتون می‏گوید:

تعبیر خواب دیدن الک در خواب ، نشانة آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان و ضرر خواهید دید . و پول و دارایی خود را از دست می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است طوری که با چشم دیده نمی شود ،
نشانة آن است که اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید .

اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانة‌ آن است که هرآنچه با زحمت  وتلاش و کوشش و پشتکار به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد  و دارایی را از دست می دهید و زحمت هایتان به باد می رود.

و اگر در خواب ببینید که الکی دارید که آرد را با آن الک میک نید نشانه این است که خوشبختی به شما روی می آورد و شما نیز در زندگیتان خوشی می بینید و به آرامش می رسید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx