تعبیر خواب اندام ها

تعبیر خواب اندام ها
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب اندام ها این مطلب را دنبال کنید.

دیدن اندام های بدن در خواب، اشاره به قضاوت و دیدگاه ها نسبت به خودمان دارد. بطور کلی دیدن اعضای بدن در خواب، توصیف کننده ما است. تصویری که از خود، در ذهن داریم.

دیدن استخوان در خواب، نشانگر رازهای خانوادگی است. که بزودی فاش خواهد شد.
( تعبیر خواب استخوان را میتوانید در تعبیرک بخوانید.)

داشتن سه تا چشم در خواب؛ خبر از دلبستگی به دنیا و مال دنیا میدهد. که پسندیده نیست.
( تعبیر خواب چشم را مطالعه کنید.)

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر اندام هایش را در خواب ببیند، یعنی دوستان زیادی پیدا میکند.
  • اگر ببیند که؛ اندام هایش بریده بود. دلیل بر این است. که به سفر خواهد رفت.
ابراهیم کرمانی می گوید :
  • اگر پاره ای گوشت از اندام خود ببرید، دلیل کند. که آن کس را خیر ومنفعت رسد.
  • اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند. دلیل که کسی مالی از او بستاند.
جابر مغربی می گوید :
  • اگر اندامی از تن او، با وی سخن می گفت. دلیل است. که در میان خلق رسوا گردد.
  • اگر بیند که، اندامی از تن وی جدا شد. دلیل است. کسی از خویشان به غربت افتد.
  • چنانچه؛ بیند که اندام هایش آزرده بود. دلیل که بیمار گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر ببینید، اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده. نشان آن است. که، یاران و دوستان شما زیاد خواهند شد. اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید. خواب شما می گوید؛ بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید.

چنانچه در خواب ببینید، پایتان بریده شده سفری در پیش دارید. خوردن گوشت بدن خود در خواب به این معنی است که، نفعی عایدتان خواهد شد. و چنانچه دیگری گوشت شما را برید، از شما به او سودی می رسد. که خودتان راضی نیستید.

چنانچه کسی در خواب ببیند دست هایش اضافه شده. اما دست های اضافه زنانه است. نه مردانه، کسی او را فریب می دهد. یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد.

اگر در خواب دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت. نشان آن است. که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند.

اگر مشاهده کنید، که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست. و کجاست؟! خوابتان می گوید، که یکی از نزدیکان شما به جایی می رود.

اگر در خواب دیدید؛ که دو دهان دارید. خواب شما می گوید؛ که آمادگی دارید. تا فردی آزمند و طماع باشید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن بریدن اندام ها، به این معناست. که از خویشان وی، کسی جدا گردد.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها