تعبیر خواب انگشت

تعبیر خواب انگشت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب انگشت همراه با تعبیرک بمانید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

خواب درباره انگشت می‌تواند نمادی از جزئیات، کارایی، یا اهمیت فردی در زندگی باشد. انگشت‌ها در خواب معمولاً به عنوان نمادی از دقت، توانایی و کارایی در انجام وظایف و رسیدن به اهداف تفسیر می‌شوند. در زیر تعبیرهایی برای خواب درباره انگشت‌ها آمده است:

 • اگر در خواب انگشتان شما قوی، سالم و کارایی داشته باشند، این می‌تواند نشانه‌ای از توانایی، کارآیی و موفقیت در زندگی باشد.
 • اگر انگشتان شما در خواب مجروح یا آسیب دیده باشند، این می‌تواند نشانگر احساس ضعف، ناتوانی یا ناکامی در پیشروی در زندگی باشد. ممکن است نیاز به توجه بیشتر به خود و تلاش برای بهبود وضعیت شما باشد.
 • اگر در خواب انگشتان شما گم شده یا ناپدید شده باشند، ممکن است نشانگر احساس گمشدگی، عدم تعلق و احساس رهایی از مسئولیت‌ها یا روابط باشد. این ممکن است نشانگر تمایل به فرار یا اجتناب از مسئولیت‌ها و روابط باشد.

همچنین، موقعیت و وضعیت انگشتان نیز می‌تواند تفسیرات مختلفی داشته باش

تعبیر خواب انگشت شصت؛ به موفقیت،خوش شانسی و امید به زندگی تعبیر شده است. دیدن انگشت وسط در خواب نشانگر فریب است. دیدن انگشت کوچک در خواب نشانی از قدرت ذهنی و عقل و حافظه میباشد.

تعبیر خواب انگشت حلقه، بیانگر ازدواج و تعهد و محبوبیت است که تعبیر خواب ازدواج هم معانی مختلفی دارد
دیدن انگشت قطع شده در خواب ورشکستگی میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب انگشت بر اساس نظر معبران

فروید گوید :

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید، با مادر زن خود فساد و خیانت کند.

اگر بیند از انگشت او صدا برخاست، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

زخمی کردن آن : زیان

از دست دادن آن : زیان بزرگ

تعبیر خواب ابن سیرین

پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود.

بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود.

چنانچه انگشت راست در خواب نداشته باشد، احتمالا فرزند او یا برادرش از دنیا خواهد رفت

دست و پا

ابراهیم کرمانی گوید :

برای ابراهیم کرمانی، که یکی از مفسران مشهور خواب در ادب فارسی است، ممکن است تعبیر خواب انگشت به شیوه‌های مختلفی توجه داشته باشد. او احتمالاً به شرایط خاص خواب‌بین و جزئیات دیده شده در خواب توجه می‌کند، اما به طور کلی می‌توان تعبیرهای مختلفی برای دیدن انگشت در خواب ارائه داد:

 1. نشانه از توجه به جزئیات: انگشت‌ها به عنوان بخشی از بدن ممکن است نشانه‌ای از توجه به جزئیات و دقت باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای نیاز به توجه به جزئیات در زندگی یا به دنبال راه‌حل‌های دقیق‌تر برای مسائل باشد.
 2. نماد مهارت و توانایی: انگشت‌ها همچنین می‌توانند نمادی از مهارت و توانایی باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای افزایش مهارت‌ها یا استفاده از توانایی‌های خاص در زندگی باشد.
 3. نیاز به انعطاف و انعطاف‌پذیری: انگشت‌ها به عنوان بخشی از بدن که انعطاف‌پذیری دارند، می‌توانند نمادی از نیاز به انعطاف و انعطاف‌پذیری در زندگی باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای نیاز به پذیرش تغییرات و انعطاف در مواجهه با مسائل باشد.
 4. نیاز به ارتباط و ارتباط‌پذیری: انگشت‌ها همچنین می‌توانند نمادی از ارتباط و ارتباط‌پذیری باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای نیاز به برقراری یا تقویت ارتباطات با دیگران باشد.

جابرمغربی گوید :

جابر مغربی، محقق و عالم ایرانی از دوران اسلامی، به عنوان یکی از علمای بزرگ اسلامی شناخته می‌شود، اما او به طور مستقیم در تعبیر خواب‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است. او بیشتر در زمینه‌های علمی و فلسفی مطالعه و تألیف داشته است.

با این حال، می‌توانیم از دیدگاه علمای اسلامی مشابه جابر مغربی برای تعبیر خواب انگشت استفاده کنیم. از نظر این علمای اسلامی، ممکن است تعبیر خواب انگشت به شیوه‌های مختلفی توجه داشته باشد:

 1. نماد قدرت و توانایی: انگشت‌ها به عنوان بخشی از بدن که برای انجام کارهای مختلف استفاده می‌شوند، می‌توانند نمادی از قدرت و توانایی باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای افزایش قدرت و توانایی در زندگی باشد.
 2. نیاز به دقت و دقت: انگشت‌ها به عنوان بخشی از بدن که برای انجام کارهای دقیق و دقیق استفاده می‌شوند، ممکن است نشانه‌ای از نیاز به دقت و دقت در زندگی باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای نیاز به توجه به جزئیات و دقیق‌ترین در رفتار و اقدامات باشد.
 3. نیاز به انعطاف و انعطاف‌پذیری: انگشت‌ها به عنوان بخشی از بدن که انعطاف‌پذیری دارند، ممکن است نشانه‌ای از نیاز به انعطاف و انعطاف‌پذیری در زندگی باشند. بنابراین، دیدن انگشت در خواب ممکن است به معنای نیاز به پذیرش تغییرات و انعطاف در مواجهه با مسائل باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

اول : فرزند

دوم : برادر و برادرزادگان

سوم : خادمان وخدمتکاران

چهارم : دوستان ویاران

پنجم : قوت نیرومندی

ششم : پنج نماز

اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد.

بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر.

اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد.

اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر میدهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد.

انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار. زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است. و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها.

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر میگردد غم و اندوهی به او می رسد.

اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب، نشانه آن است که رنج و دردسر بسیار، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد.

انگشتان سفید و زیبا در خواب، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور میشوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده میشود.

دیدن انگشتان بریده خود در خواب، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست میدهید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

انگشتر به دست دارید : شانس در عشق.

انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ.

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید.

انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است.

از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید.

انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است.

انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان.

انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست میدهید.

انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان می آید.

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد.

انگشت شما کوتاه است : ارث، ثروت

انگشت ها شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا میکنید.

انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق.

انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید.

تعبیر خواب انگشت دست و پا

تعبیر خواب انگشت بر اساس موضوعات

انگشت قطع شده

خواب انگشت قطع شده می‌تواند نمادی برای احساسات ناامیدی، ضعف یا از دست دادن قدرت باشد. این ممکن است نشانگر این باشد که شما در زندگی خود احساس می‌کنید که کنترل را از دست داده‌اید یا در معرض وقوع اتفاقاتی ناخواسته و ناگوار هستید که نیازمند تلاش بیشتری برای حل آنها هستید.

در زمینه روانی، این می‌تواند به معنای از دست دادن هویت، اعتماد به نفس یا خودکنترل باشد. ممکن است این خواب به شما یادآوری کند که به نیازها و احساسات خود توجه کنید و روش‌های موثری برای مدیریت استرس و احساسات ناامیدی پیدا کنید.

در موارد دیگر، این خواب ممکن است به معنای از دست دادن یا تغییر در یک قسمت از زندگی شما، مانند روابط شخصی، شغل، یا اهداف شخصی باشد. این ممکن است به شما یادآوری کند که در مواجهه با چالش‌ها و تغییرات، انعطاف‌پذیر و پذیرا باشید و به دنبال راه‌حل‌های جایگزین برای پیشروی در زندگی خود بگردید.

انگشت شکسته

خواب انگشت شکسته ممکن است نمادی برای ضعف، آسیب، ناتوانی یا نقصان در زندگی و روابط باشد. این می‌تواند به معنای احساس ناکامی، از دست دادن قدرت یا اعتماد به نفس باشد.

ممکن است این خواب به شما یادآوری کند که در مواجهه با چالش‌ها و مواقع دشوار، اغلب نیاز به پذیرش و مدیریت آنها دارید. شاید بخواهید به موقعیت‌هایی که نیازمند اقدام و تدبیر هستند، توجه بیشتری داشته باشید.

از طرفی، این خواب می‌تواند به شما یادآوری کند که ممکن است در زمینه‌هایی از زندگی خود، احساس ضعف یا ناتوانی کنید و نیاز به توجه و مراقبت بیشتری داشته باشید. ممکن است این خواب به شما پیشنهاد کند که به دنبال راهکارهایی برای بهبود و تقویت خود و روابطتان بگردید.

انگشت دست

خواب در مورد انگشت دست می‌تواند نشانه‌ای از ارتباط با دیگران، اعتماد به نفس، یا توانایی‌های شخصی باشد. انگشتان دست نمادی از ارتباط و تعامل با دیگران هستند و می‌توانند به نشانه‌ای از نقشی که در ارتباطات و روابط خود با دیگران دارید، تفسیر شوند.

 • اگر در خواب انگشتان دستتان قوی و سالم باشند، ممکن است نشانه‌ای از اعتماد به نفس، توانمندی‌های شخصی و موفقیت در ارتباطات با دیگران باشد.
 • اگر انگشتان دست شما در خواب مجروح یا آسیب دیده باشند، ممکن است نشانگر احساس ضعف، ناتوانی یا ناکامی در ارتباطات و روابط با دیگران باشد. ممکن است نیاز به توجه بیشتر به روابط خود و تلاش برای بهبود آنها داشته باشید.
 • اگر در خواب انگشتان دست شما گم شده یا ناپدید شده باشند، ممکن است نشانه‌ای از احساس گمشدگی، عدم تعلق و احساس رهایی از مسئولیت‌ها یا روابط باشد. این ممکن است نشانگر تمایل به فرار یا اجتناب از مواجهه با مسئولیت‌ها و روابط باشد.

انگشت پا

خواب درباره انگشت پا می‌تواند نمادی از قدرت، توانایی حرکت، یا پیشرفت در زندگی باشد. انگشت پاها نشانگر توانایی حرکت و پیشروی در زندگی هستند و می‌توانند به عنوان نمادی برای توانایی‌های فردی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌ها تفسیر شوند.

 • اگر در خواب انگشت پاهای شما قوی و سالم باشند، ممکن است نشانه‌ای از توانایی، اعتماد به نفس و پیشرفت در زندگی باشد.
 • اگر انگشت پاهای شما در خواب مجروح یا آسیب دیده باشند، ممکن است نشانگر احساس ضعف، ناتوانی یا ناکامی در پیشروی در زندگی باشد. ممکن است نیاز به توجه بیشتر به خود و تلاش برای بهبود وضعیت شما باشد.
 • اگر در خواب انگشت پاهای شما گم شده یا ناپدید شده باشند، ممکن است نشانگر احساس گمشدگی، عدم تعلق و احساس رهایی از مسئولیت‌ها یا روابط باشد. این ممکن است نشانگر تمایل به فرار یا اجتناب از مسئولیت‌ها و روابط باشد.

همچنین، موقعیت و وضعیت انگشت پاها نیز می‌تواند تفسیرات مختلفی داشته باشد. به طور کلی، تفسیر خواب بسیار وابسته به شرایط و تجربیات شخصی شما است. بررسی موقعیت‌های فعلی و احساساتی که در زندگی واقعی دارید می‌تواند به شما کمک کند تا این خواب را بهتر درک کنید و اقدامات مناسبی را برای مدیریت آن اتخاذ کنید.

مقالات مرتبط

1 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

10 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
10
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx