تعبیر خواب انگشت

تعبیر خواب انگشت

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب انگشت همراه با تعبیرک بمانید تا انتهای مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب انگشت نمایانگر، توانایی های ذهنی و فیزیکی میباشد. اگر در خواب انگشتان غیر طبیعی و بد فرم بود، یعنی که بزودی اخبار بدی را دریافت خواهید کرد. تعبیر خواب انگشت اشاره، گناه یا خودکشی میباشد.

تعبیر خواب انگشت شصت؛ به موفقیت،خوش شانسی و امید به زندگی تعبیر شده است. دیدن انگشت وسط در خواب نشانگر فریب است. دیدن انگشت کوچک در خواب نشانی از قدرت ذهنی و عقل و حافظه میباشد.

تعبیر خواب انگشت حلقه، بیانگر ازدواج و تعهد و محبوبیت است که تعبیر خواب ازدواج هم معانی مختلفی دارد
دیدن انگشت قطع شده در خواب ورشکستگی میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

فروید گوید :

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید، با مادر زن خود فساد و خیانت کند.

اگر بیند از انگشت او صدا برخاست، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

زخمی کردن آن : زیان

از دست دادن آن : زیان بزرگ

تعبیر خواب ابن سیرین

پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود.

بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود.

اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد. و بعضی گویند : فرزند برادرش را مصیبت رسد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود.

اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد.

اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه مالش بود.

اگر بیند که انگشت سبحه او بریده است، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر کند.

اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد.

اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وی را در مال زیان افتد.

اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزند زاده او بمیرد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

انگشتان پای در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود.

اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وی ناساخته شود.

اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست، دلیل که وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال.

اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند، دلیل است کار وی واژگونه شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

اول : فرزند

دوم : برادر و برادرزادگان

سوم : خادمان وخدمتکاران

چهارم : دوستان ویاران

پنجم : قوت نیرومندی

ششم : پنج نماز

اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد.

اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد.

خلف اصفهانی گوید :

اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفتگو رود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر.

اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد.

اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر میدهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد.

انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار. زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است. و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها.

اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر میگردد غم و اندوهی به او می رسد.

اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب، نشانه آن است که رنج و دردسر بسیار، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد.

دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور میشوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده میشود.

دیدن انگشتان بریده خود در خواب، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست میدهید.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد.

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند.

اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرید.

اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد می‌کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبی ندارند.

بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبی پیش روی شما است.

کوچک شدن غیر طبیعی انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ی کسب لذت‌ها و تفریحات است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

انگشتر به دست دارید : شانس در عشق.

انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ.

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید.

انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است.

از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید.

انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است.

انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان.

انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست میدهید.

انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان می آید.

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد.

انگشتان شما کوتاه است : ارث، ثروت

انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا میکنید.

انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق.

انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید.

1 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

9 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
9
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx