تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای خواندن و اطلاع از تعبیر خواب انگور همراه ما باشید.

معبرین اسلامی دیدن انگور در خواب را اگر در فصل انگور باشد. نشانه عزت، جاه و مقام تعبیر می کنند. و معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمت بیننده خواب تعبیر می کنند.

تعبیر خواب آنلاین شاید بهترین راه برای تعبیر خواب های شما باشد

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 • فرزند نیك
 • مال حلال
 • مال باخیر وبركت
 •  فراخی نعمت

تعبير خواب ابن سیرین

انگور سفید در خواب، نشانه پولی است. که به سختی به دست آید. و خوردن انگور سرخ نشانه بر منفعت اندک است.
هر انگوری كه پوستش سفت و سخت بود، دلیل آن مالی است. که به دشواری بدست آید. و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند.

هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیلش مال حرام است. دیدن انگور سرخ، دلیل بر عز و جاه است. و هر انگور که به سیاهی بزند، دلیل بر غم و اندوه كند.

 منوچهر مطیعی تهرانی
 • تعبیر خواب انگور نشانگر امیدواری بیش از حد میباشد.
 • دیدن انگور در خواب ،برای افراد بی تفاوت؛ میراث است. و ملک وقفی میباشد.
 • انگور در خواب برای بیماران، شفا است. و برای تهی دستان؛ ثروت میباشد.
 • تعبیر خواب تاک نشانه بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.
 • اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد. و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است.
لوک اویتنهاو می گوید:
 • دیدن میوه انگور در خواب؛ نشانه تب مختصر میباشد.
 • دیدن چیدن انگور در خواب، دلیل بر جدایی غیر منتظره است.
 • تعبیر انگور سفید نشانگر، شادمانی میباشد.
 • اما انگور سیاه در خواب، دلالت بر غصه دارد.
 • اگر در خواب ببینید انگور می چینید، علامت آن است. كه بعد از دردسر، به شادی دست می یابید. و در آینده به كارهایی دست خواهید زد.
 • انگور سبز در خواب، نشانه؛ لذت از مرتكب شدن به خطایی است.

 

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها