تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

فهرست مطالب

برای خواندن و اطلاع از تعبیر خواب انگور همراه ما باشید.

معبرین اسلامی دیدن انگور در خواب را اگر در فصل انگور باشد. نشانه عزت، جاه و مقام تعبیر می کنند. و معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمت بیننده خواب تعبیر می کنند.

تعبیر خواب آنلاین شاید بهترین راه برای تعبیر خواب های شما باشد

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 • فرزند نیك
 • مال حلال
 • مال باخیر وبركت
 •  فراخی نعمت

تعبير خواب ابن سیرین

انگور سفید در خواب، نشانه پولی است. که به سختی به دست آید. و خوردن انگور سرخ نشانه بر منفعت اندک است.
هر انگوری كه پوستش سفت و سخت بود، دلیل آن مالی است. که به دشواری بدست آید. و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند.

هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیلش مال حرام است. دیدن انگور سرخ، دلیل بر عز و جاه است. و هر انگور که به سیاهی بزند، دلیل بر غم و اندوه كند.

 منوچهر مطیعی تهرانی
 • تعبیر خواب انگور نشانگر امیدواری بیش از حد میباشد.
 • دیدن انگور در خواب ،برای افراد بی تفاوت؛ میراث است. و ملک وقفی میباشد.
 • انگور در خواب برای بیماران، شفا است. و برای تهی دستان؛ ثروت میباشد.
 • تعبیر خواب تاک نشانه بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.
 • اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد. و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است.
لوک اویتنهاو می گوید:
 • دیدن میوه انگور در خواب؛ نشانه تب مختصر میباشد.
 • دیدن چیدن انگور در خواب، دلیل بر جدایی غیر منتظره است.
 • تعبیر انگور سفید نشانگر، شادمانی میباشد.
 • اما انگور سیاه در خواب، دلالت بر غصه دارد.
 • اگر در خواب ببینید انگور می چینید، علامت آن است. كه بعد از دردسر، به شادی دست می یابید. و در آینده به كارهایی دست خواهید زد.
 • انگور سبز در خواب، نشانه؛ لذت از مرتكب شدن به خطایی است.

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx