تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب اژدها

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب اژدها این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید

در فرهنگ شرقی، اژدها سمبل شکوفایی است. اما در فرهنگ غربی، اژدها نماد، بدخواهی و دیو سیرتی است.

اژدها در فرهنگ غرب، بزرگ و خشن است. در حالی که اژدها در فرهنگ شرق رنگارنگ و زیباست.

تعبیر خواب اژدها، نشانه آتشی مزاج بودن، شور و هیجان و رشد و توانمندی است.

اگر در خواب مشاهده کردید که؛ از دهان اژدها آتش زبانه میکشید به معنی، فراگیری عصبانیت و خشم است.

تعبیر خواب اژدها خوابیده، نشانه آرامش و رسیدن به رویاها و آرزوهاست.

دیدن پرواز اژدها در خواب، بیانگر خوش شانسی و موفقیت در آینده میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.

اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.

اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.

اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.

اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد .

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن اژدها : موقعیت ناجور.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اژدها یک جانور افسانه ای است.

در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.

معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند.

اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد.

و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.

کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است.

پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد.

ممکن است به دیگران اجازه دهید ازتمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند.

باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید.

دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر می‌رساند.

اگردر خواب ببینید که اژدها را می‌کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اژدها : ثروت بزرگ

تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی

یک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.

یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx