تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب بادام

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بادام همراه باشید.

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است. که در دو نوع به بازار عرضه می شود، و مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید. و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند. دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود.

تعبیر خواب بادام دلالت بر مال، نعمت، فراخی معیشت و روزی دارد. خوردن بادام در خواب، بیانگر موفقیت است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

در تعبیر خواب بادام آمده که، دیدن در خت آن؛ بیانگر شادی و ازدواج موفق است. تعبیر مغز بادام، نشانه پول یا سودی است که، از جانب فرزند خواهد رسید.

تعبیر خواب ابن سیرین

بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید.

اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.

معبران می گویند :

تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج. و چون مغز آن بیند، بهتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی.

اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید، دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

جابرمغربی گوید :

دیدن بادام در خواب نعمت و مال است.

اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد.

و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

  1. مال پنهانی حاصل گردد.
  2.  از بیماری شفا یابد.
لوک اویتنهاو می گوید :

بادام خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد.
بادام تلخ : ضعف، سستی
بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دید جوز و پسته و بادام و فندق و میوهای دیگر، بامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند. و نعمت و فراخی معیشت و روزی. اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم.

مغز بادام تازه در خواب مالی است که، زود و آسان به دست می آید. ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید.

چنانچه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید، یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد. قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد. لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید، و می جوید و می خورید، آن پول نیز، زود نقصان می یابد. و از بین می رود.

اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید، اندوخته ای به شما می رسد. اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

برخی از معبران بادام را علم دانسته اند. و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری.

دسته ای دیگر از معبران نوشته اند؛ اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد.

اگر بادام با پوست در خواب داشتید؛ مالی است که به شما می رسد. و امکان تحصیل آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.

اگر بادام هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد.

خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه ‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بادام : غم است. ولی برای مدتی کوتاه.

بادام می خرید : برمخالفتان پیروز می شوید.

بادام می خورید : عمر شما طولانی است.

بادامهای تلخ : وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند.

درخت بادام : ثروت

درخت بادام پر از گل : آسایش و خوشبختی

یک درخت بادام با بادامهای سبز نرسیده : گرفتاری و ناامیدی

یک درخت بادام پر از بادامهای رسیده : خوشبختی

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx