تعبیر خواب بادبادک

تعبیر خواب بادبادک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بادبادک این مطلب را دنیال کنید.

تعبیر خواب بادبادک بدین معناست که  اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة‌ آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی و ناراجتی  روبرو خواهید شد .

اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانة آن است که به سرمایه  و پولی اندک ، معاملة بزرگی انجام می دهید با پول و می کوشید کسی را از آن خود سازید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانة آن است که برای کسب لذت او خوشی ها به کارهایی بیهوده دست خواهید زد  که هیچ ارزشی ندارند.

اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .

لیلا برایت میگوید:

اگر بادبادکى را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید. و اتفاقات بدی برایتان می افتد

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب بادبادک بدین معناست که  اگر در خواب ببینیدکه شما یک بادبادک می سازید

 

نشانه این است که تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت

اگر درخواب ببینید که یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند

نشان هاین است که  میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید

اکر در خواب ببینید که یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند
نشانه این است که سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد. که بسیار برایتان لذتبخش و جاودان خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند  نشانه یک شادی بزرگ در نزدگی است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها