تعبیر خواب بادیه

تعبیر خواب بادیه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بادیه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بادیه آهنی بیان کننده استحکام روابط خانوادگی است
و بادیه چینی شکنندگی و ظرافت این علائق و روابط را بیان می کند و به ما هشدار می دهد که موجب شکستن این پیوند عاطفی نشویم.

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بادیه شکسته در خواب نشانه غم و اندوه و ناراحتی است و اندوهی که در محیط خانواده پیش می آید
چنان چه بادیه ای از نقره داشتیدنشانه این است که  کسی در محدوده خانه در صدد فریب شما بر می آید و میخواهد کاری کند تا شما رافریب دهد و حیله گری کند

اگر در خواب بادیه به رنگ قرمز ببینید نشانه این است که خبرهایی به شما می رسد
و یا فردی از نزدیکانتان را از دست می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب بایده بدین معناست که اگر بادیه ای را به عمد به زمین بزنید، بشکنید یا دور بیاندازید نشانه این است که  زن را طلاق میدهید
و اگر زنی این خواب را ببیند زن دیگری بین او و شوهرش اختلاف به وجود می آورد
که شکستن و دور افکندن بادیه گویای نفرتی است که از آن زن مجهول دارد.

بطور کلی پیاله و بادیه به خانم بر می گردد و بدین معناست که  سودی و منفعتی که از جانب او عاید ما می شود.
بادیه در خواب معرف کدبانوی خانه است و روابطی که از نظر اخلاقی و عاطفی با او داریم.
چنان چه بادیه ای نو و شسته و تمیز و براق در دست داشته باشیم
گویای این است که روابط مرد و زن بر مبنای استواری قرار دارد
و چنان چه بادیه کثیف و نشسته بود این را می گوید که مشکلاتی بین شما و همسرتا ن و خانواده تان پیش می آید که حل کردن این مشکل سخت است

اگر در خواب بادیه را  در دست کودکی ببینید نشانه این است که  از سوی کسی به شما خبری خوشحال کننده می رسد و حال شما را دگرگون می کند.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx