تعبیر خواب باد معده

تعبیر خواب باد معده
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

باد معده یا گوزیدن در خواب بیانگر چه چیزی است؟
برای اطلاع از تعبیر خواب باد معده همراه تعبیرک بمانید.

باد معده به خروج گازهای تولید شده در دستگاه گوارش، از مقعد گفته می ‌شود.

تعبیر خواب باد معده نشانگر؛ اسرار و کارهای زشت شما میباشد که، برای دیگران آشکار می شود! تعبیر گوزیدن در خواب به معنای؛ شنیدن سخن بسیار تلخ، اخبار بد، رنج و عذاب وجدان است.

تعبیر گوزیدن با بوی بد در خواب نشان دهنده بی آبرویی و خفت شما در جمع میباشد. اگر در خواب دیدید که بطور ناگهانی و ناخواسته در جمعی، باد معده بیرون دادید یعنی رازهایتان برملا خواهد شد و سر زبان ها میوفتید.

چنانچه تعبیر خواب مدنظرتان پیدا نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید. در کمترین زمان ممکن انجام میشود، تا از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند. و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود.

اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت وبوی ناخوشی، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند.

اگر بیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت، دلیل است که از کاری بی فائده جدا شود و خیرش در آن بود.

اگر بیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

بادرها کردن درخواب بر چهار وجه بود.

  •  سخنی زشت
  • تقبیح و بد گوئی
  • کاری نکوهیده و سرزنش آور.
  • رسوائی

اگر بیند باد را عمدا و قصدا رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

باد معده در خواب، تعبیر بر سخنانی دارد که معنی ندارند و بیهوده اند. و امکان اینکه سخنان غیر اخلاقی باشند نیز میباشد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx