تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب باد همراه با تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب باد بصورت نسیم وزیدن، بیانگر خبر خوش است که خواهد رسید. اگر باد در خواب به شکل طوفان وزید، یعنی آشوبی رخ میدهد.

اگر در خواب باد آرام وزید، به معناى این است که ثروتى فراوان به دست خواهید آورد. تعبیر خواب باد با شدت وزیدن همراه صداى وحشتناک، بیانگر از دست دادن یکی از نزدیکان در آینده است.

بطور کلی، دیدن باد ملایم در خواب خوب است. بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت میباشد.

شنیدن صدای زوزه باد در خواب، علامت آن است که با از دست دادن فردی بسیار عزیز، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد.

تعبیر خواب باد گرم خوب نیست. اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد، گرم است. طوری که پوست صورتتان را میسوزاند؛ از یک واقعه ناخوشایندی خبر میدهد.

تعبیر خواب باد بسیار سرد هم در خواب خیلی خوب نیست.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب میشوید.

اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند. در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید. و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد.

باد صبا، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش میکند. همان باد صبح یعنی باد صبا است. خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن میدهد. و بشارت راحت و سلامت میرساند.

چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما میرسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت میکنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید خبری ناخوش به شما میدهند.

اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست. و شما می توانید تعبیر خواب آسمان را هم به طور کامل مشاهده کنید

اگر در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار برانگیخت گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید.

تعبیر خواب ابن سیرین

باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است. و باد ملایم راحت و آسایش.

گردباد آفت و بیماری است.

چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای میکند. و شیروانی ها را ویران میکند. و خرابی و ویرانی بوجود می آورد، نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد.

باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است.

اگر در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند. این گویای شادی و شعفی است.

اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است. علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث میرسد.

اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد. و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام میکنید.

اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باد شدید : خوشبختی

یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید.

در هنگام باد راه میروید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود.

درجهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند.

باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد

یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش میشود.

باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول براحتی نزد شما می آید.

ابراهیم کرمانی گوید :

باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است. در آن دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

اگر بیند که او را از جائی به جائی میبرد، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد. به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.

اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.

اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.

اول : بشارت

دوم : فرمانروایی

سوم : مال

چهارم : مرگ

پنجم : عذاب

ششم : کشتن

هفتم : بیماری

هشتم : شفا

نهم : آسایش

اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند که باد مغرب نرم جست، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود.

اگر بیند که بادشمال نرم همی جست، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد.

اگر بیند که او از بادهمی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود.

اگر بیند که باد مردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما می‌وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشید.

اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‌روید، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.

اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‌کشد، نشانه‌ی آن است که به مسافرتی خواهید رفت. که برای شما سود و منفعت فراوان دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx