تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

فهرست مطالب

دیدن باران در خواب چه تعبیر و مفهومی دارد؟
برای اطلاع از تعبیر خواب باران همراه با تعبیرک باشید.

تعبیر خواب باران به معنی احساسات مثبت و شادی است.

دیدن باران در خواب را تشویق می کند تا با روند زندگی پیش رویم و همیشه امیدوار باشیم.

تعبیر خواب باران با طوفان شدید، به معنی خشم و اندوه ناشی از احساسات منفی و دل شکستگی است.

تعبیر خواب باران همراه با رعد برق نشانگر، یک حادثه ناگوار است. که موجب نا امیدی در آینده نزدیک خواهد شد.

تعبیر خواب باران سیاه، این است که برخی افراد سعی می کنند شهرت شما را خراب کنند.

تعبیر خواب دیدن بارندگی شدید به معنی، خاطرات بد، استرس و اضطراب است.

شنیدن صدای باران در خواب تعبیری بسیار خوبی دارد.

باران نم نم در خواب نشانگر، بدون آنکه متوجه باشید به دیگران آسیب میرسانید و این به ضرر شماست.

تعبیر خواب باران همراه با رنگین کمان هم دارای تعبیر خوبی است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

حضرت دانیال گوید :

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد.

خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است. به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع.

اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد.

اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.

اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.

اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.

اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود.

اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود باز دارد. و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد.

اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد. و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود.

اگر بیند که آب باران صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد.

اگر بیند که آب باران تیره و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.

اول : رحمت .

دوم : برکت .

سوم : فریاد خواستن و دادخواهی .

چهارم : رنج و بیماری .

پنجم : بلا .

ششم : کارزارو جنگ .

هفتم : خون ریختن .

هشتم : فتنه .

نهم : قحطی .

دهم : امان یافتن .

یازدهم : کفر .

دوازدهم : دروغ .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. درخواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی.

عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است.

خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است. بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم.

باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است. و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است.

اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است.

ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است. خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد.

در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است. مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید.

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست.

باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند.

همین طور است. اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است. یا رنگ طبیعی ندارد این باران ازبیماری بیننده خواب خبر می دهد.

چنانچه شما ایستاده باشید. و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود.

اگر آن شخص که زیر باران است. مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود.

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست.

در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است.

اگر ببینید با آب باران وضو می گیرید بسیار خوب و نیکو است.

معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد.

اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است. و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید.

اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است. که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.

اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند. به سفر می روید. و از این سفر سودی عایدتان می گردد.

اگر در خواب بینید صدای ریزش باران را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید. صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید.

چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن باران : استفاده ، سود

دیدن بوران : بهبودی در اوضاع

باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن باران ایمنی و فراخی بود.

اچ میلر می‌گوید :

دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.

اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.

اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد کوبید.

اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارید، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.

اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید، نشانة آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد.

اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید، نشانة آن است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد.

شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند، علامت آن است. که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد .

اما اگر چکه های آب گل آلود باشد، نشانة آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد.

اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد.

اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد، علامت آن است. که از محیطهای اجتماعی، که در آن قرار خواهید گرفت، دلسرد و نومید خواهید شد.

دیدن طوفان به همراه باران در خواب نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx