تعبیر خواب بازو

تعبیر خواب بازو

فهرست مطالب

بنظر شما تعبیر خواب بازو چه چیزی میتواند باشد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، همراه تعبیرک باشید.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

تعبیر خواب بازو به گفته اکثر مفسران و معبران، بیانگر و نشانه برادر میباشد. دیدن بازو در خواب میتواند، نشانگر اهداف بیش از حد بلند پروازانه نیز باشد.

تعبیر خواب بازو شکسته، نشان دهنده احساس ضعف و خستگی شدید از رسیدن به اهداف و رویاهاست. دیدن خواب، بازو کبود یا بریده شده به معنی رسیدن آسیب و گزند است.

نقل شده که؛ بازوی راست برادر است و بازوی چپ فرزند. اما اگر بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست میباشد.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز.

اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد.

اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود.

اول : برادر

دوم : فرزند

سوم : شریک

چهارم : دوست

پنچم : پسرعمو

ششم : همسایه.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند میشوید و سود میبرید (این بستگی به راست و چپ دارد).

اگر در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما میگوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید. زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند.

اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است. ولی بازوی راستتان ضعیف است. و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد. همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف.

اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب میرسد. اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی. زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده. و نوشتند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز میگردد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید، نشانه‌ی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است.

اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش‌رویی برخورد میکنید.

دیدن بازوی پر مو در خواب، نشان دهنده‌ی پیشرفت در امور کاری است.

اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل میشوید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بازوی قطع شده در خواب، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است.

اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع میکنید، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد.

درکل مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید!

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان.

شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت.

بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد.

بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست.

بازوی شما کوچک است : پول فراوان

بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار میشوید.

بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت.

بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید.

بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها.

بازوی شما کثیف است : غم بزرگ

یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است : مشاجره

یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد.

بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است.

بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل.

بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل.

بازوی شما میشکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک.

یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید.

بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx