تعبیر خواب باز

تعبیر خواب باز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب باز این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو  وخوب است بخصوص اگر باز سفیدباشد نشانی از کامیابی و کامروائی و خوشبختی و صال است.

 تعبیر خواب دیدن باز نافرمان و سرکش  و فراری نشانه فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی کند وبه حرف او گوش نمیدهد و رنج و الم پدید می آورد و باعث ناراحتی می شود.

مطیعی تهرانی میگوید

چون بیند که باز مطیع او است. تاویل بر پنج وجه بود.

اول: آرامش و اسایش در زندگی

دوم: شادی و خوشحالی

سوم: بشارت

چهارم: فرمانروائی.

پنجم: یافتن مراد. و رسیدن به آروز

و مال به قدر و قیمت باز( دو هزار درم تا هزار درم) ، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود
و چون باز مطیع نباشد تاویلش برچهاروجه بود.

اول: پادشاه ستمگر وزورمند

دوم: حاکمی که میل کند.

سوم: فقیه خائن.

چهارم: فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد.

آنلی بیتون میگوید

اگر ببینید که باز ی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و دستآموز است
که بر دست یا شانه شما می نشیند نشانی از پیروزی و موفقیت و پیشرفت شما است
درکارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود.

اگر بیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود، یعنی بر دست وینشست،
دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت.

اگر او بیند که بازی سفیدبر دست او نشست، دلیل که از پادشاه به او خیر و منفعت می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx