تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر خواب باغ میوه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب باغ میوه همراه تعبیرک باشید.

در تعبیر خواب باغ میوه آمده است که، باغ در خواب زن میباشد. و باغ میوه بر ثروت آن زن دلالت دارد. پس هرچه پر بارتر، ثروتمند تر نیز است.

تعبیر صاحب باغ میوه بودن بیانگر؛ بدست آوردن ثروت میباشد. دیدن جمع کردن میوه از باغ میوه، تعبیرش منفعت است.

دادن میوه درختان باغ، در خواب، نشانه آن است که؛ هم مال، هم فرزند و هم زنی ثروتمند عایدش خواهد شد. تعبیر خواب  باغ میوه و خوردن میوه ها در باغ نشانه، بهره از مال و نعمت زن میباشد.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغ های پر میوه می گذرید، علامت خاتمه عشقی طولانی است.

اگر خواب ببینید که باغ هایی که از آن می گذرید؛ پر از درختانی است که، میوه هایش رسیده و آماده چیدن است. نشانه پاداش دادن به افراد زیردستی است. که، با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرح ها و نقشه های مهم گشته اید.

اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند، علامت آن که، همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگی راحتی برای او مهیا خواهند کرد.

اگر خواب ببینید که در باغ میوه ای، خوک ها مشغول خوردن میوه هایی هستنند؛ که بر زمین افتاده، علامت ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است. از دست خواهید داد.

اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید، علامت آن است. که در فراوانی و آسایش خواهید کرد.

اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است. علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد.

اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه، در بوته های خارگیر می کنید، علامت آن که رقیبی حسود خواهید داشت.

اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید، علامت آن است. که؛ فرصت هایی مناسب را برای رسیدن به مقام های بالا نادیده می گیرید.

اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید، علامت آن است. که؛ به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید.

دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب، علامت وظایفی نامساعد است. که باید بر دوش بگیرید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید.

به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده.

در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود.

یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود.

یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید.

یک باغ پر از میوه : شانس.

میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود.

میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ.

میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx