تعبیر خواب باقلا

تعبیر خواب باقلا

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب باقلا همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

در تعبیر خواب باقلا آمده است که، دیدن باقلای تازه بر بوته بد نمیباشد. اما اگر گل زرد، روی آن باشد، نشان از بیماری دارد.

در کل دیدن باقلا در خواب، بیانگر غم و اندوه است. در ادامه به معانی دیگری از آن، میپردازیم.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن باقلا در خواب، در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند. و حکم تاویل آن در تر و خشک یکسان است.

اگر بیند که نخورد؛ غم و اندوه کمتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که شخصی باقلا بدو داد و بخورد، دلیل است که، اندوهگین شود. و باشد که با آن کس خصومت نماید.

معبری گفته :

اگر بیند باقلا داشت، یا کسی به او داد، یا آن را بیرون ریخت؛ و ازش هیچی نخورد، برایش زیانی ندارد. مخصوصا اگر در خانه خودش ببیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته اند.

ابن سیرین معتقد است که، باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد، غم و اندوه است. و تر و خشک آن یک حکم را دارد.

ولی مولف نفایس الفنون فی عرایس العیون رحمت الله الیه تصریح کرده که، باقلای خشک شادی و فرح است. و باقلای تر، در صورتی که روی بوته و در مزرعه باشد نیکو است.

معبران نوشته اند که، دیدن باقلا در خواب خوب نیست. چه به فصل باقلا باشد. و چه بیرون از فصل و چه تر و تازه باشد. و چه خشک.

کسانی هستند که به خوردن باقلای تازه عادت دارند. مثل اهالی شمال کشور خودمان. برای این عده، خوردن باقلا در بیداری حکم خوردن سبزی سفره را دارد. و بیشتر ایجاد، تنوع و تفنن در غذا خوردن است. لذا در خواب ایشان میتواند نشانگر، دگرگونی کارها باشد نه، صرفا غم و اندوه.

خوردن باقلای تر، اقدام به کاری است. که اندوه و کسالت می آورد.

پوست کندن باقلا، برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که، میتواند بی زیان باشد. اگر از آن نخورید و از دست بنهید.

اگر در خواب ببینیم که باقلا داریم، اما آن را دور ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده، و از آن چشم پوشیدیم، خواب ما گویای این است که، غمی پیش می آید. اما دامان ما را نمی گیرد و ما از آن می گذریم. و رهایی می یابیم.

اگر در خواب ببینید که با قلا دارید، اما هنوز نخورده اید و قصد خوردن و مصرف کردن آن را هم ندارید، بد نیست. چون می گوید غمی پیش می آید که جانکاه نیست. و خیلی زود می گذرد. و فراموش می شود.

 

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx