تعبیر خواب بالا رفتن

تعبیر خواب بالا رفتن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب بالا رفتن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تعبیر خواب بالا رفتن، نشانگری از حاجت روایی و بالا رفتن کار میباشد. دیدن بالا رفتن از پلکان در خواب، به معنا تجربه صعود معنوی است.

در تعبیر خواب بالا رفتن از کوه، نردبان، پله و…، اگر کوه شیب تند داشته باشد، کارهایش با سختی انجام میشود. ولی برایش پیشرفت حاصل خواهد شد. اگر نردبانی که از آن بالا رفت، دارای استحکام و قدرت بود، ترقی در کارهایش پدید می آید. (تعبیر خواب نردبان را در تعبیرک مطالعه کنید).

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود. یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها بالا رفتن، دلیل است که، آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود.

بعضی از معبران گویند: اگر بیند به دشواری بالا همی رفت، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشواری بیابد.

اگر بیند بر نردبان بالا می شد، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد، خاصه که نردبان او از گل بود.

اگر بیند نردبان از گچ و سنگ بود ، دلیل است که در دین او خلل باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ، دلیل که شرف و بزرگ یابد و در این جهان.

اگر بیند از خشت خام و گل بود، قدر و منزلت یابد در این جهان.

اگر بیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد.

اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد، دلیل است که سخت بیمار شود. و سرانجام شفا یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است.

اول : روائی حاجت.

دوم : زن خواستن.

سوم : قرب و نزدیکی.

چهارم : مراد یافتن.

پنجم : بالا رفتن کار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است.

اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید؛ گویای این است که، در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد.

بالا رفتن از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است، نیکو نیست. و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد.

بالا رفتن از پله سنگی، خوب است. چرا که، سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است.

چنانچه پله ای که از آن بالا می روید، از خشت باشد، خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد. و اینکه اگر هم موفق شوید، توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت.

بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب، گویای توسل به وسایلی است. که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند.

بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که، در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.

یلا برایت می‌گوید :

بالا رفتن از پله‌ها در خواب، نشانگر آن است که بعضی مواقع بی‌احتیاطی می‌کنید.

اگر کسی در خواب ببیند که از کوه بالا می‌رود، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.

اگر کسی در خواب ببیند که از اسب سفیدی بالا می‌رود، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید، نشانه آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت، غلبه خواهید کرد. اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید، علامت آن است که بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد.

اگر خواب ببینید که تا آخرین پله نردبان بالا رفته اید، نشانه موفقیت در کارهاست. اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن، نردبان می شکند، دلالت بر مشکلات و سختی های کار است. و احتمال وقوع حادثه ای بد برای شما.

اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانه کسی بالا می روید، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید. مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد.

 

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
4
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx