تعبیر خواب بالش

تعبیر خواب بالش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب بالش این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به معنای شکل بخشیدن به رویاهایی است که، توسط بیننده در خواب دیده میشود.

تعبیر خواب بالش نشانگر امنیت، آسایش و نیاز به استراحت، خانواده و ثبات میباشد. دیدن بالش در خواب، نشانه پول و همسر، فرزندان ما نیز هستند.

تعبیر خواب بالش تمیز؛ از بخت و اقبال نشان دارد. هرقدر بالش تمیزتر باشد شما خوشبخت تر خواهید شد. دیدن بالش پر در خواب به معنای پس انداز کردن است.

دیدن بالش نرم در خواب؛ از تجربه دلپذیر ملاقات با دوستی جدید خبر میدهد.

تعبیر خواب ابن سیرین

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را.

اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.

اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است.

اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند. یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که، شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک.

دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد.

اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود.

اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است.

اول : خادم

دوم : کنیزک

سوم : ریاست

چهارم : دین نیکو

پنجم : پرهیزکاری و عدل.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد.

اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده، عاشق می شود. و به زودی ازدواج می کند.

اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد، همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند. ابریشم زیرکی را باز می گوید.

اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده، باید نگران دو چیز باشد! اول نگران دروغ گویی و دوم بیماری.

اگر پارچه بالش زرد باشد، از یک بیماری خبر میدهد. و این بیماری به همان خانه بر می گردد که، اداره امور را به عهده دارد.

اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است؛ به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید.

اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده، اما این کار را خودتان نکرده اید، جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد. چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد.

اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده؛ کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد. یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن بالش در خواب، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است.

اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط اجتماعی.

زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید.

پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx