تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب ببر

فهرست مطالب

تعبیر خواب ببر چه مفهوم و نشانه ای دارد؟

ببر حیوان درشت هیکل، درنده خو و وحشی میباشد. و ممکن است معانی خوب و بدی داشته باشد.

تعبیر خواب ببر، بر دشمن قوی دلالت دارد.

خواب ببر می‌تواند نمادی از شخصیت درونی شما یا خطری قریب الوقوع باشد که به زودی در معرض آن قرار می‌گیرید.

دیدن  ببر سفید در خواب، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد.

دیدن ببر قهوه ای در خواب، به معنی دشمن قوی و دلیر است.

دیدن ببر سیاه در خواب، نمایانگر زنی خشمگین، مادر بیننده خواب، یک زن حمایتگر یا ویرانگر باشد.

با ما در سایت تعبیر خواب آنلاین همراه باشید تا خواب هایتان را به صورت آنلاین تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است.

دیدن ببر به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است.

اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود.

اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد.

اگر بیند ببر ازوی ترسان است. و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

ابراهیم کرمانی گوید :

پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است.

اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند. زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است.

اما دشمنی قوی و کریم  که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید. اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است. چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.

اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید. و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده. ولی اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید.

اگر در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد.

اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‌کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‌رساند.

هانس کورت می‌گوید :

حمله‌ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‌شوید.

اگر در خواب دیدید که جلوی حمله‌ی یک ببر را می‌گیرید، یعنی که به اهدافتان رسیده و درانجام کارهایتان موفق می‌شوید.

اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید.

اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند، نشانه آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.

اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.

اگر ببینید ببری از شما می گریزد، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.

دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید.

دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند.

به یک ببر نگاه می کنید : شانس در خانواده

یک ببر می دود : یک بیماری خطرناک

یک ببر را می کشید : مراقب حسود باشید.

یک ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید.

یک ببر در سیرک : دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.

یک ببر شما راغافلگیر می کند : پریشانی و اضطراب بزرگ

شما یک بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.

یک ببر در قفس : مرگ یک شخصیت مهم.

صدای غرش یک ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود.

یک ببر زنجیره شده : یک دشمن شما را غافلگیر میکند.

یک ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود.

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx